logo-print

Άρθρο 204 - Νόμος 4389/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ανώνυμες Εταιρίες
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κυρώνεται το Αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. που έχει ως εξής:

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS», και διακριτικό τίτλο «H.C.A.P.».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάζεται σε αυτήν χάριν του δημοσίου συμφέροντος όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου («Νόμος»). Η Εταιρεία συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό και συγκεκριμένα: (α) τη συνεισφορά πόρων για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (β) τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015 (A΄ 94).

2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά επαυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία:

α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία αποβλέποντας στη μακροπρόθεσμη επαύξηση της αξίας τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,

β) προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και δύναται να επιχειρεί κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία αναφέρεται στον Νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήμος του νομού Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα ενενήντα εννέα (99) χρόνια.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και κατανέμεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις του μοναδικού μετόχου με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 ΑΚ.

Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 190 του Νόμου για την Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι προσκλήσεις για τη σύγκλησή της συντάσσονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται και παύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Νόμο για την Εταιρεία.

Άρθρο 10

Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αφ’ής στιγμής εκλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 191 του Νόμου για την Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, και καθορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Νόμου.

3. Η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ρυθμίζονται στο άρθρο 192 του νόμου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εν όλω ή εν μέρει άσκηση της εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε σχέση με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του διευθύνοντος συμβούλου και μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, και να καθορίζει την έκταση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων τους.

5. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγόμενος αναπληρωτής του έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο Νόμο, στον κ.ν. 2190/1920, και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητές τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση όσο συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του με ανακοίνωση του χρόνου, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης η οποία κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) ή τηλεομοιοτυπίας (fax), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο τυχόν αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από δύο (2) μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή του, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας, καθώς επίσης και ειδικοί και εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις, μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας.

8. Στις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα με τη φυσική παρουσία των συνευρισκομένων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα υπογράφονται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ήταν παρόντα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον τυχόν αναπληρωτή του και κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εμπιστευτικά.

Άρθρο 11

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και τυχόν άλλες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης αυτής στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εντός των ορίων του καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας προκειμένου να διαχειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα.

γ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και για τη δημιουργία σχεδίου δράσης.

δ. Προετοιμάζει και υπογράφει συμβάσεις μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ενθάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τη σύνταξη οργανογραμμάτων και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που κατά την κρίση του είναι απαραίτητα.

ζ. Εκτελεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη συνήθη διοίκηση της Εταιρίας.

η. Προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας εκτός από το διορισμό των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας τα οποία διορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 192 του Νόμου.

θ. Αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας, εκτός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν. 3864/2010, καθώς και των λοιπών θυγατρικών στις οποίες ασκεί τα απαραίτητα δικαιώματα ψήφου.

ι. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και φροντίζει και συντονίζει για την εφαρμογή του.

ια. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγμένων της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 195 του Νόμου.

ιβ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το σχέδιο αναδιάρθρωσης της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ» του ν. 2636/1998 και κάθε τυχόν σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπολοίπων άμεσων θυγατρικών, με την εξαίρεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν. 3864/2010.

ιγ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συμβούλιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ιδ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

ιε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συμβούλιο τη σύσταση νέων άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 192 του Νόμου.

Άρθρο 13

Εποπτικό συμβούλιο

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 191 του νόμου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου θα υπογράφονται από όλα τα μέλη και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εμπιστευτικά.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει όσο συχνά η λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του, των οποίων θα προεδρεύει ο ίδιος ή δύο από τα μέλη αυτού. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, το αρχαιότερο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου θα προεδρεύει της συνεδρίασης.

4. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται με σχετική πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας πραγματοποίησης της συνεδρίασης, η οποία θα περιλαμβάνει την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου ή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση της συνεδρίασης, οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλος της Εταιρείας και ειδικευμένο προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να συγκληθεί προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις μέσω έγγραφης διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας όπως προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 14

Οικονομικό Έτος

Η διάρκεια του οικονομικού έτους είναι δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 15

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έλεγχος αυτών - Διάθεση Κερδών

1. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Νόμο.

2. Τα έσοδα της Εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 199 του Νόμου.

Άρθρο 16

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 17

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου.

Άρθρο 18

Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος της Εταιρείας θα εκκινήσει από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 19

Ελεγκτές

Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Ελεγκτών και ο διορισμός τους θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρου 193 του Νόμου.

Άρθρο 20

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »

Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

send