logo-print

Άρθρο 84 - Νόμος 4389/2016 - Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/05/2016

Υπό κωδικοποίηση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη εφαρμογής των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και για την ηλεκτρονική και τεχνολογική της υποστήριξη, ενώ συμμετέχει στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας που υποβάλλει η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ι΄ του άρθρου 79.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης ΔιοικητικούΟικονομικού είναι οι ακόλουθες:

α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης:

αα. Την οργάνωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου και του Αρχείου πρωτοτύπων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

ββ. Την αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και λειτουργία, κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο, του Γενικού Αρχείου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., την ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο καταγραφή, καθώς και την εκκαθάρισή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γγ. Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τη λειτουργία των λοιπών μέσων επικοινωνίας των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

δδ. Τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων, εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

εε. Την επισκευή, ανακύκλωση, εκποίηση ή καταστροφή υλικού και εξοπλισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

στστ. Την εφαρμογή των προβλεπομένων στο ν. 3850/ 2010 (Α΄ 84) μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών.

ζζ. Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης με εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σχετικές με την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ιδιωτικού Χρέους και τα αντικείμενα εργασιών των επιμέρους οργανικών μονάδων, ομάδων εργασίας, επιτροπών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., καθώς και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά το έργο της.

ηη. Την παρακολούθηση της κάλυψης των οργανικών θέσεων και τη σύνταξη εισηγήσεων για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής. Τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και γενικά το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.

θθ. Το χειρισμό των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., με κάθε σχέση εργασίας, όπως η ένταξη και κατάταξη σε βαθμούς και κλιμάκια, οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.

ιι. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου και των ατομικών φακέλων των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών και την ενημέρωση των συναρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν την εργασία και τη μισθοδοσία κάθε εργαζομένου. 

ιαια. Κάθε θέμα που αφορά το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση του Ειδικού Γραμματέα κατά τη θητεία του στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 

ιβιβ. Τη μέριμνα για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων του προσωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

ιγιγ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 

ιδιδ. Το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων και την έκδοση των σχετικών πράξεων. 

ιειε. Την κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες και φορείς. 

ιστιστ. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση των απαιτούμενων εκ της νομοθεσίας επιτροπών.

β. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης:

αα. Τη σύνταξη, υποβολή προς έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ββ. Τη σύνταξη και αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της ετήσιας στοχοθεσίας δαπανών, καθώς και τις τριμηνιαίες ενημερώσεις σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

γγ. Τη σύνταξη και αποστολή αιτημάτων δεσμεύσεων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνοδευόμενα με αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα στο διατάκτη.

δδ. Την τήρηση του Αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.

εε. Τη διατύπωση γνώμης για την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αφορούν οικονομικά θέματα του προσωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

στστ. Τη σύνταξη των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων για αμοιβές ειδικών και εμπειρογνωμόνων.

ζζ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των εργαζομένων στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή παρακολούθηση σεμιναρίων ή και συνεδρίων, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ηη. Την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και των συμβάσεων αυτών.

θθ. Τη διενέργεια προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και μελετών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης των φακέλων των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωμή.

ιι. Την παραλαβή, τον έλεγχο και την καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., καθώς και την ελεγχόμενη διάθεσή τους. 

ιαια. Τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, την παρακολούθηση των αποθεμάτων και τη μέριμνα για την έγκαιρη διενέργεια των προμηθειών. 

ιβιβ. Την καταγραφή, σήμανση και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών. 

ιγιγ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

γ. Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών:

αα. Τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ. Την ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

γγ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους, για λογαριασμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., αναφορικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των υπαλλήλων και των Κέντρων ΕξυπηρέτησηςΥποστήρι Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ).

δδ. Την υποστήριξη και ενημέρωση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. και την εκπαίδευσή τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων αυτών.

εε. Την αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 

στστ. Τη βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με από κοινού επιμέλεια με την Γ.Γ.Π.Σ..

ζζ. Τη μέριμνα για την ένταξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

ηη. Το σχεδιασμό λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων.

θθ. Τη διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

ιι. Τη διερεύνηση και σύνταξη εισηγήσεων για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, καθώς και των Συστημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Ελέγχου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και την παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
send