logo-print

Άρθρο 90 - Νόμος 4389/2016 - Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστώνται εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. Δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδικότητας νομικών.

β. Πενήντα οκτώ (58) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

αα. πενήντα δύο (52) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού – οικονομικού,

ββ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών,

γγ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.

γ. Τριάντα δύο (32) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:

αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού - λογιστικού,

ββ. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.

δ. Δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ των οποίων:

αα. εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων,

ββ. μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ πληροφορικής,

γγ δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ οδηγών.

ε. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) επιμελητών.

στ. Οκτώ (8) θέσεις νομικών συνεργατών με σχέση έμμισθης εντολής.

ζ. Μία (1) θέση γενικού διευθυντή.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

3. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων, οι οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

4. Οι θέσεις των νομικών συνεργατών καλύπτονται με πρόσληψη δικηγόρων στο Εφετείο τουλάχιστον, κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Οι προσλήψεις των νομικών συνεργατών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4354/2015.

Από τη σειρά αξιολόγησης των νομικών συνεργατών που θα προκύψει κατόπιν της ατομικής συνέντευξης σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) δύνανται όπως διοριστούν επιλαχόντες νομικοί συνεργάτες, μετά την τυχόν μη αποδοχή διορισμού υποψηφίων που έχουν καταλάβει τις, ισάριθμες με τους διορισθέντες, θέσεις στη σειρά αξιολόγησης.

5. Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων συνιστάται μία (1) θέση δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία προσλαμβάνεται από τον Γραμματέα δημοσιογράφος είτε μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ο οποίος μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος του Γραφείου αυτού. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τον προσέλαβε. Στη θέση αυτή μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αποσπάται δημοσιογράφος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

6. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μισθολογίου του προσωπικού, ρυθμίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ανάλογα με τη σχέση εργασίας των υπαλλήλων.

7. Το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του ίδιου Υπουργείου (π.δ. 116/2014).

8. Με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατανέμονται οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας. Η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να μεταβάλλεται οποτεδήποτε με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από τις θέσεις της παραγράφου 1 ο Γραμματέας μπορεί να τοποθετεί μέχρι τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στο Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα για τη γραμματειακή του υποστήριξη.

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)