logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

Α) Τμήμα Δικαστικό, με αρμοδιότητες:

α. Τη μέριμνα για τη δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και την ανάληψη όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών, για την έγκαιρη νομική υποστήριξη της, επί υποθέσεων των πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων, πλην των υπαλληλικών διαφορών.

β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων, την εισήγηση για τη σύνταξη τεκμηριωμένης έκθεσης απόψεων και προώθηση τους αρμοδίως.

γ. Την παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων και τη γνωστοποίηση των πορισμάτων της νομολογίας στις αρμόδιες μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

δ. Την καθοδήγηση των υπηρεσιακών μονάδων για την ορθή εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και το συντονισμό ποινικών υποθέσεων της Υπηρεσίας που εισάγονται στη διεύθυνση.

ε. Την παροχή συνδρομής στις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, για την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης.

στ. Την παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κείμενων διατάξεων και την έρευνα σε νομικές βάσεις δεδομένων.

ζ. Την παροχή διευκρινίσεων σε τρεχούσης νομικής φύσεως ζητήματα των οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

η. Τη συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, για τη διατύπωση ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Β) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού, Νηολογήσεων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:

α. Τη μέριμνα και το συντονισμό των καθ' ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων, για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

β. Τη νομοτεχνική επεξεργασία και μέριμνα για την περαιτέρω προώθηση και έκδοση των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων, σχετικών με τη δραστηριότητα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, που συντάσσονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες.

γ. Το συντονισμό για το χειρισμό, από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

δ. Το χειρισμό θεμάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (ΠΣΕΑ).

ε. Την τήρηση μητρώων αεροσκαφών ελληνικής εθνικότητας, τον έλεγχο των νομίμων τίτλων και των σχετικών εγγράφων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα εγγραφής αεροσκαφών στα οικεία μητρώα, καθώς και την εγγραφή των δικαιωμάτων κυριότητας και μίσθωσης, αλλά και βαρών αεροσκαφών, σε αυτά.

στ. Την εξέταση των ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, από την εφαρμογή της σχετικής εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

ζ. Την παροχή νομικής και διοικητικής συνδρομής στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, για την εγγραφή των ελληνικών αεροσκαφών, στα εκεί τηρούμενα μητρώα.

η. Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων που αφορούν τα στοιχεία νηολόγησης επί των αεροσκαφών, είτε προ της εγγραφής τους είτε μετά τη διαγραφή τους, από τα ελληνικά μητρώα.

θ. Την τήρηση ειδικού μητρώου Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Γ) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, με αρμοδιότητες:

α. Τον έλεγχο της επάρκειας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit and Control) της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και την εισήγηση για τη βελτίωση αυτού.

β. Την επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπηρεσιακών μονάδων ή και υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

γ. Τον έλεγχο του συστήματος διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης, εμφάνισης και απόδοσης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας, με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

δ. Τον έλεγχο περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών.

ε. Τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων στις οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικές με πάσης φύσεως οικονομικά και διοικητικά θέματα.

στ. Τη διενέργεια διοικητικών ερευνών σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστούμενων, κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, οικονομικών αδικημάτων, σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν εντολής του Διοικητή και υποβολή σχετικής εισήγησης.

ζ. Την υποβολή εκθέσεων ελέγχου με ευρήματα και εισηγήσεις προς τον Διοικητή και την παρακολούθηση συμμόρφωσης.

η. Την εισήγηση για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης.

θ. Τις διευθετήσεις διαφορών μεταξύ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ιδιωτών επί τελών ή και άλλων εσόδων.

ι. Τον έλεγχο της πληρότητας και την παρακολούθηση εφαρμογής συστήματος και κανονισμού διαχείρισης υλικού.

ια. Εισηγήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος συγκέντρωσης, ελέγχου και εκτέλεσης των δαπανών, καθώς και για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υλικού.

ιβ. Συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται το ελεγκτικό έργο, καθώς και οι εισηγήσεις για τη βελτίωση λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Διοικητή και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

ιγ. Κινεί τις διαδικασίες, σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Συμβούλιο, για τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ετησίως. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης αποστέλλονται αμελλητί στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναρτώνται δε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
send