logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4427/2016 - Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/10/2016

Υπό κωδικοποίηση
Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων συγκροτείται με αποστολή την εκπλήρωση του έργου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ό,τι αφορά την κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων. Συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι για τους αερολιμένες που η λειτουργία τους εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ σχετικά με τα τέλη αερολιμένων, τα επιβαλλόμενα τέλη έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ως αποτέλεσμα μίας υποχρεωτικής διαδικασίας διαβούλευσης κατά την οποία οι χρήστες των αερολιμένων και οι διαχειριστικοί φορείς είναι ενεργά μέρη και αμφότεροι δύναται να ζητήσουν, σε περίπτωση διαφωνίας, την παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ως την ελληνική αρχή αρμόδια για θέματα που εμπίπτουν στην Οδηγία 2009/12/ΕΚ σχετικά με τα τέλη των αερολιμένων. Στις παραπάνω αρμοδιότητες εμπίπτουν και τα τέλη που επιβάλλονται στους αερολιμένες που λειτουργούν με συμβάσεις παραχώρησης. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων προβλέπεται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 70/11).

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων δύναται να εισηγείται την έκδοση οδηγιών, συστάσεων και όπου απαιτείται δεσμευτικών κανονιστικών αποφάσεων.

3. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα με τις εξής αρμοδιότητες:

Α) Τμήμα Διοικητικής Λειτουργίας, με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής και την τακτοποίηση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.

Β) Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων με αρμοδιότητες:

α. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς το Π.δ. 52/2012 και την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται τόσο κατά το στάδιο της επιβολής όσο και της εφαρμογής του συστήματος τελών των αερολιμένων. Σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβιάσεις ή δυσλειτουργία που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μελλοντική μη συμμόρφωση, απευθύνει συστάσεις ή επιβάλλει διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα.

β. Εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής, σχετικά με παραβιάσεις των προβλέψεων του Π.δ. 52/2012. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη, εισηγείται την έκδοση απόφασης με την οποία επιβάλλει μέτρα για την άρση της παράβασης ή απευθύνει συστάσεις.

γ. Εισηγείται την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με τα τέλη αερολιμένων σε περίπτωση που οι χρήστες αμφισβητούν με προσφυγή ενώπιον της Αρχής τροποποιητική ή οποιαδήποτε περί τελών αερολιμένων απόφαση του φορέα.

δ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων ή των συστάσεων που εκδίδει η Αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατόπιν άσκησης διοικητικής προσφυγής του άρθρου 6 του Π.δ. 52/2012 ή σε σύσταση της Αρχής επί διαπιστουμένων παραβιάσεων των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 του Π.δ. 52/2012 εισηγείται την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της προηγούμενης ακροάσεως. Επιπλέον για την περίπτωση που στην εν λόγω παράβαση έχει υποπέσει κρατικός φορέας, η υπόθεση παραπέμπεται και στον Διοικητή της Υπηρεσίας με πρόταση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

ε. Εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης κοινού συστήματος τελών αερολιμένων, που καλύπτει τυχόν δίκτυο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα. Η διαδικασία που τήρησε ο φορέας για τη κατάρτιση του συστήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις και τις αρχές του Π.δ. 52/2012, και σε αυτή πρέπει να έχουν συμμετάσχει όλοι οι χρήστες και όλοι οι αερολιμένες, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας κατά το άρθρο 5 του Π.δ. 52/2012.

στ. Κατόπιν αιτήσεως του φορέα εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη δημιουργία κοινού και διαφανούς συστήματος τελών αερολιμένων, σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο, με διαδικασία που στηρίζεται στις ίδιες αρχές του προηγούμενου εδαφίου και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού.

ζ. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. Για το σκοπό αυτόν το προσωπικό του Τμήματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων, οι οποίοι υποχρεούνται να το διευκολύνουν στο έργο του, παρέχοντας όλα τα αιτούμενα στοιχεία. Η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή στοιχείων τελεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

η. Συνεργάζεται σε θέματα της αρμοδιότητας του με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

θ. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων της αρμοδιότητος του από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο σύστημα του ζητηθεί.

ι. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Εφαρμογής Συμβάσεων Παραχώρησης με Μη Κρατικούς Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων και Αεροπορικών Χρεώσεων / Επιβαρύνσεων με αρμοδιότητες:

α. Τον έλεγχο τήρησης των όρων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις από 14.12.2015 Συμβάσεις Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ομάδας Α (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Ακτιο, Καβάλα) και της Ομάδας Β (Ρόδος, Κω, Σαντορίνη, Μύκονος, Μυτιλήνη, Σάμος, Σκιάθος), οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου και των Αρχικών Μετόχων (Fraport AGSlentel Ltd) αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δημοσίου και τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της παρακολούθησης υλοποίησης όλων των Εργων που συμβατικά απαιτούνται έως τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, της διασφάλισης παροχής των Υπηρεσιών Αεροδρομίου και του Απαιτούμενου Επιπέδου Εξυπηρέτησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, τον έλεγχο της Μέτρησης των Επιδόσεων και της Μέτρησης Ποιότητας των Υπηρεσιών Αεροδρομίου, τη συμμετοχή του Δημοσίου στην Επιτροπή Διασύνδεσης για την κοινή εξέταση ζητημάτων και χάραξη στρατηγικής επί ζητημάτων που συνδέονται με τις καθημερινές πτυχές της εκτέλεσης και εφαρμογής των Συμβάσεων και τον έλεγχο των αεροπορικών χρεώσεων και επιβαρύνσεων (Ρυθμιζόμενα Αεροναυτικά Τέλη).

β. Τον έλεγχο τήρησης των όρων που θα συμπεριλη φθούν σε συμβάσεις παραχώρησης με μη κρατικούς φορείς διαχείρισης αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που καθορίζεται σε αυτές, καθώς και όλων των λοιπών υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου αναφορικά με την εκμετάλλευση των αερολιμένων.

γ. Τον έλεγχο και τη συμμόρφωση ως προς τη νόμιμη εφαρμογή των αεροπορικών χρεώσεων/επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα αεροδρόμια που διαχειρίζονται μη κρατικοί φορείς όπως κάθε φορά συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε σύμβαση παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη φύση και τα ποσά των αεροπορικών χρεώσεων/επιβαρύνσεων. Τη διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο της συμμόρφωσης των όρων των συμβάσεων παραχώρησης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως τις αρχές καθορισμού τελών αερολιμένων.

Δ) Τμήμα Ελέγχου Σωστής και Έγκαιρης Καταβολής Εσόδων, με αρμοδιότητες:

α. Τον έλεγχο της σωστής και έγκαιρης καταβολής προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ποσών που προβλέπονται στις συμβάσεις παραχώρησης.

β. Την εισήγηση για την πραγματοποίηση αντιλογιστικών εγγραφών σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών μεταξύ των δικαιούμενων από τους παραχωρησιούχους ποσών.

γ. Την εισήγηση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται περαιτέρω η λειτουργία της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων έχουν τη ρυθμιστική και εποπτική αρμοδιότητα (economic regulator), αναφορικά με τή βελτίωση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας τόσο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού στα ως άνω Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ5 Οικονομικών πτυχιούχοι οικονομικών, χρηματοοικονομικών, νομικής, κατόχων υψηλών τυπικών προσόντων. Περαιτέρω εξειδίκευση των απαιτούμενων υψηλών τυπικών προσόντων προσδιορίζεται, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send