logo-print

Άρθρο 30 - Νόμος 4427/2016 - Εκτελεστικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

25/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

1. Συνιστάται Εκτελεστικό Συμβούλιο από πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδίως στο χώρο της αξιοπλοϊας, της αεροναυτιλίας, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, των συμβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αεροδρομίων, της ρύθμισης της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή και τέσσερα (4) μέλη. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν διατύπωσης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και εισήγησης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τοποθετούνται με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού, μπορεί δε να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αυτού προεδρεύει ο Διοικητής. Μετά τη συγκρότηση του το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Καθήκοντα Γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

3. Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης, η έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και η παρακολούθηση εφαρμογής του, η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων τριών (3) τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιοι Διευθυντές προκειμένου να ενημερώνουν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσεων. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση ανά συνεδρίαση. Το ύψος της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2011 (Α'40). Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη επί των εκθέσεων ελέγχου που εκπονούνται, από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και να συνεργάζεται με αυτό, για τη διαβίβαση των εκθέσεων αρμοδίως.

5. Ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων για δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους.

6. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. Ο πειθαρχικός έλεγχος του Διοικητή και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και η διαδικασία, για την άσκηση του, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός τριών (3) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι ως άνω περιορισμοί και ασυμβίβαστα εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποβάλλουν κατ' έτος την προβλεπόμενη, κατά νόμο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

8. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου δημοσιεύονται με πράξη του Διοικητή και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ