logo-print

Άρθρο 13 - Νόμος 4463/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/03/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Στο Μέρος Α΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, όπου αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2. Στο τέλος του στοιχείου κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του προηγουμένου εδάφιου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο κζ΄ ως εξής:

«κζ) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών».

4. Στο άρθρο 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Η ΕΕΤΤ καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4 έως 16 ετών των μελών και του προσωπικού της, είτε σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.».

5. Στο άρθρο 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση μστ΄ ως εξής:

«μστ) Συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), στην υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια. Η συνδρομή συνίσταται ιδίως στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εποπτεία και στη διαχείριση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, όπου αυτές απαιτούνται, στη διοικητική, οικονομικοτεχνική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων αυτών, καθώς και στην ανάληψη οποιουδήποτε άλλου έργου ή υποχρέωσης κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων ή τον έλεγχο ορθής υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει. Η EEΤΤ προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων εξ ιδίων μέσων με συγκρότηση ομάδων εργασίας ή/και δια αναθέσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους».

6. Στην περίπτωση Γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 η φράση: «και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17132/0022/ 28.2.2012 (Β΄ 498)» αντικαθίσταται και εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012 έως και την έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ως εξής: «και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17127/0022/28.2.2012 (Β΄ 498)».

7. Στο άρθρο 31 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του Κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.».

8. Στο άρθρο 79 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Γενόμενες πληρωμές από τις 17.8.2010 ως και τις 31.12.2015 δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 276/055/14.2.2003 «Κανονισμός Κάλυψης Δαπανών Μετακίνησης και Ημερήσια Αποζημίωση των Μελών και του Προσωπικού της ΕΕΤΤ εντός και εκτός Επικράτειας» (Β΄ 256), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 472/175/21.3.2008 (Β΄ 600), λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται».

9. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, που ορίζονται στο στοιχείο λστ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγχου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

10. Μετά την παρ.14 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθεται παράγραφος 15, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία έχει ως εξής:

«15. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017».

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ