logo-print

Άρθρο 2 - Νόμος 4463/2017 - Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/07/2016

Υπό κωδικοποίηση
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως συμπληρώνονται με το άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Φορέας εκμετάλλευσης δικτύου»: ο φορέας ή η επιχείρηση που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος/η να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, καθώς και ο φορέας ή η επιχείρηση που παρέχει υλική υποδομή με σκοπό την παροχή:

αα) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:

ααα) φυσικού αερίου,

βββ) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,

γγγ) θέρμανσης,

δδδ) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης,

ββ) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων.

Φορείς εκμετάλλευσης δικτύου είναι και οι φορείς ή οι επιχειρήσεις οι οποίοι/ες στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτούς/ές έργου με σύμβαση παραχώρησης παρέχουν κατά την περίοδο παραχώρησης υλική υποδομή με σκοπό την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

β) «Υλική υποδομή»: στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, στύλοι, κτίρια ή είσοδοι κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί. Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 1 της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 (Β΄892), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (Β΄ 630), με την οποία θεσπίσθηκαν μέτρα «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου δεν αποτελούν υλική υποδομή κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

γ) «Υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps.

δ) «Τεχνικά έργα»: κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, αφ’ εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής.

ε) «Φορέας του δημόσιου τομέα»: κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, ΟΤΑ, οργανισμός δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

στ) «Οργανισμός δημοσίου δικαίου»: κάθε οργανισμός ο οποίος έχει σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

αα) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,

ββ) διαθέτει νομική προσωπικότητα,

γγ) χρηματοδοτείται, στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές (ΟΤΑ) ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

ζ) «Υλική υποδομή εντός κτιρίου»: υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου.

η) «Υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες»: υλική υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

θ) «Μείζονα έργα ανακαίνισης»: οικοδομικές εργασίες ή έργα πολιτικού μηχανικού στον τόπο του τελικού χρήστη, τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα οποία απαιτείται άδεια δόμησης.

ι) «Άδεια»: ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιας αρχής κατόπιν διαδικασίας η οποία υποχρεώνει μια επιχείρηση να λάβει μέτρα για τη νόμιμη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων πολιτικού μηχανικού.

ια) «Σημείο πρόσβασης»: συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσιτό στις επιχειρήσεις που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου.

ιβ) «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης»: Δικτυακή πύλη που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

ιγ) «Μητρώο Δικτύων»: Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ιδ) «Δικαιούχος»: επιχείρηση που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιε) «Υπόχρεος»: φορέας που παρέχει υλική υποδομή ή φορέας που στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης παρέχει κατά την περίοδο παραχώρησης υλική υποδομή, με σκοπό την παροχή:

αα) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:

ααα) φυσικού αερίου,

βββ) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,

γγγ) θέρμανσης,

δδδ) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης,

ββ) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων.

ιστ) «Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών»: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

ιζ) «Κανονισμός Συνεγκατάστασης»: Κανονισμός που εκδίδει η ΕΕΤΤ και ρυθμίζει θέματα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

send