logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 4463/2017 - Διαφάνεια σχετικά με προγραμματισμένα τεχνικά έργα (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/07/2016

Υπό κωδικοποίηση
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5 οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου οφείλουν να παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση του φορέα, ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά προγραμματισμένα ή σε εξέλιξη τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή αίτησης άδειας στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς:

α) τοποθεσία, οριζοντιογραφία και είδος των έργων,

β) υλική υποδομή και στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα,

γ) προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων και

δ) σημείο επικοινωνίας.

Ο φορέας ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να προσδιορίσει στην αίτησή του την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, οφείλουν να παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους. Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες επιτρέπεται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ή και ο φορέας που εκτελεί τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων μπορεί να απορρίψει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εάν:

α) έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή

β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων διαθέτουν, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, πληροφορίες για τα έργα τα οποία εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων οφείλουν να διαθέτουν τις ελάχιστες πληροφορίες που ζητήθηκαν από κάποιο ενδιαφερόμενο φορέα και αναφέρονται στην παράγραφο 1, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης. Τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσης παραγράφου σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

4. Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.
Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης σε αυτό για την επίλυση της διαφοράς πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, για τεχνικά έργα τα οποία αφορούν κρίσιμες εθνικές υποδομές ή για τεχνικά έργα ήσσονος σημασίας, από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας. Οι εξαιρέσεις αυτές καθορίζονται μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send