logo-print

Άρθρο 13 - Νόμος 4494/2017 - Στελέχωση Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1. Το σύνολο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοθετημένων οργανικών θέσεων του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς μεταφέρεται στο Σώμα ΟΕ.

2. Συνιστώνται στο Σώμα ΟΕ οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α) μία (1) βαθμού Υποστρατήγου,

β) μία (1) βαθμού Ταξιάρχου. 

3. Το Σώμα ΟΕ στελεχώνεται ως εξής:

α) από το σύνολο των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιωματικών του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο συνιστώμενο με το παρόν Κοινό Σώμα των ΕΔ, διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας,

β) με μετατάξεις αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 έως 7 για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

αα) επτά (7) βαθμού Συνταγματάρχη,

ββ) δεκαπέντε (15) βαθμού Αντισυνταγματάρχη,

γγ) δεκαεννέα (19) βαθμού Ταγματάρχη,

δδ) δεκαπέντε (15) βαθμού Λοχαγού.

4. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στο Σώμα ΟΕ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα για την απόδειξη της συνδρομής των προσόντων τους δικαιολογητικά, μόνιμοι αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ βαθμού Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ για κάλυψη θέσεων του βαθμού τους, στους οποίους δεν έχει επιβληθεί ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα αδικήματα που ορίζονται στην περίπτωση α´ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (Α΄19):

α) έχουν προαχθεί κατ’ εκλογή,

β) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης ενενήντα (90) και άνω,

γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή για παραπτώματα σχετικά με τη διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση και διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας.

5. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τις ανά βαθμό θέσεις, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, τους υποψηφίους προς μετάταξη, αναλόγως της βαθμολογίας τους στα ουσιαστικά τους προσόντα ως αξιωματικών κατά την τελευταία πενταετία και αναλόγως των τυπικών τους προσόντων και ειδικότερα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, όσους έχουν:

α) μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά με εξειδίκευση στην ελεγκτική,

β) μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά με άλλη εξειδίκευση,

γ) τίτλο που πιστοποιεί την επιτυχία σε διενεργούμενες με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικές εξετάσεις για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών,

δ) χρόνο προϋπηρεσίας σε θέσεις οικονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 77, καθώς και το άρθρο 83 του ν.δ. 721/1970 (Α΄251).

6. Το ΣΑΓΕ καταρτίζει με απόφασή του πίνακα μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι έχουν επιλεγεί για την κάλυψη των προσδιοριζόμενων θέσεων και πίνακα μη μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της μετάταξης ή όσοι δεν έχουν κριθεί μετατασσόμενοι λόγω κάλυψης των προσδιοριζόμενων θέσεων. Η απόφαση του ΣΑΓΕ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός πέντε (5) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων, συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

7. Η μετάταξη στο Σώμα ΟΕ και η ένταξη των μετατασσομένων στην επετηρίδα του Σώματος ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για κάθε μετατασσόμενο, που δεν πληροί κενή οργανική θέση από τις υφιστάμενες στο Σώμα ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 1,με την πράξη της μετάταξης μεταφέρεται η αντίστοιχη οργανική θέση στο Σώμα αυτό. Εάν μετατασσόμενος πληροί κενή οργανική θέση από τις υφιστάμενες στο Σώμα ΟΕ, με την πράξη της μετάταξης καταργείται η οργανική θέση την οποία κατείχε πριν από τη μετάταξή του.

8. Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την αρχική στελέχωσή του γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε´ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, και έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον πραγματική στρατιωτική υπηρεσία στο βαθμό τους. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προηγούμενης γνώμης του ΣΑΓΕ και εισήγησης σε αυτό του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται τα σχετικά με την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, η εξεταστέα ύλη, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, η βαθμολογία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων, η μετάταξη των επιτυχόντων στο Σώμα ΟΕ, η ένταξή τους στην επετηρίδα του Σώματος και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Ο νεοεισερχόμενος στο Σώμα ΟΕ, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, αξιωματικός βαθμού Λοχαγού εκπαιδεύεται για ένα (1) έτος, κατ’ ελάχιστο, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τη συμμετοχή του σε οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους, υπό την εποπτεία αρχαιότερου Οικονομικού Επιθεωρητή, του οποίου καθίσταται βοηθός, χωρίς να νομιμοποιείται να συντάσσει και να υπογράφει εκθέσεις οικονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Μετά την παρέλευση του έτους αυτού, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της αντίστοιχης ΠΕ.Μ.Ο.Ε. ή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικής γνώμης του Υποδιευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και απόφασης του Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή.

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ