logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 4494/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

1.α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/ 1982 (Α΄ 79), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Μόνο τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.»

β. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν. 3852/2010 (Α΄87) μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ... », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά μόνον οι πρωτοβάθμιες ενώσεις.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου νοείται η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους χορηγούνται στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου ειδικές άδειες απουσίας τριών (3) ημερών το μήνα, ενώ στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών χορηγούνται ειδικές άδειες απουσίας πέντε (5) ημέρες το μήνα. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες ενημερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της Μονάδας τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε ενημερώνουν αμελλητί τον οικείο Διοικητή. Έως πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου, με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του σωματείου, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει τον αριθμό των πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, γνωστοποιεί, με απόφασή του που δεν ανακαλείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και αυτό προς το οικείο Γενικό Επιτελείο, τα μέλη για τα οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα του ανωτέρω εδαφίου για το σύνολο της θητείας τους. Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω ενώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν. 3883/2010 (Α´ 167).»

4. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων και Οργανισμών.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.»

5. Η παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τις διαδικασίες αρχαιρεσιών που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.»

6. Πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών που έχουν συσταθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4407/ 2016, γίνονται με αίτησή τους μέλη της αντιπροσωπευτικότερης σε αριθμό πρωτοβάθμιων ενώσεων και σε συνολικό αριθμό μελών πρωτοβάθμιων ενώσεων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών θα πρέπει να διεξάγουν αρχαιρεσίες για εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων στην ανωτέρω Ομοσπονδία, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντός της οποίας οφείλει να διενεργήσει καταστατικό συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής υπόστασης και εκπροσώπησης των ήδη συσταθεισών, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώσεων σε επίπεδο Περιφερειών. Στο καταστατικό συνέδριο θα εφαρμοστούν οι κάτωθι διαδικασίες:

α) Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) των υποψηφίων αντιπροσώπων του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη πρωτοβάθμιων ενώσεων που είναι εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης. Προς το σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές.

γ) Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θα προκύψει μέσα από εκλογικές διαδικασίες και με ενιαία εφαρμογή του ίδιου μέτρου για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης θα προκύψει από το άθροισμα:

αα) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ και

ββ) του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε τριάντα (30) ψηφίσαντες.

δ) Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του μέτρου, που καθορίζεται στην περίπτωση γ΄ και το Καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, θα εκλέξουν έναν (1) αντιπρόσωπο.

7. Η παρ. 14 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 καταργείται.

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ