logo-print

Άρθρο 20 - Νόμος 4496/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

Μετά το άρθρο 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται άρθρα 24Α, 24Β, 24Γ, 24Δ, 24Ε, 24ΣΤ, 24Ζ, 24Η, 24Θ, 24Ι, 24ΙΑ, 24ΙΒ, 24ΙΓ, 24ΙΔ, 24ΙΕ, 24ΙΣΤ, 24ΙΖ, 24ΙΗ, 24ΙΘ, 24Κ, 24ΚΑ, 24ΚΒ, 24ΚΓ, ως εξής:

«Άρθρο 24Α

1. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Τα όργανα διοίκησης: α) εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων και β) μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, καθώς και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. 

Άρθρο 24Β

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος (1) υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα (1) μέλος προτείνεται, πλειοψηφικά, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό. 

Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, το Δ.Σ. συγκροτείται ως ακολούθως: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπόλοιπα πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ένα (1) μέλος προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., ένα (1) μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα μέλος (1) προτείνεται πλειοψηφικά από τις περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών χωρίς κάποιος φορέας, που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του Δ.Σ.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/ 2016, η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του πρώτου Δ.Σ. που ορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σε περίπτωση θανάτου, αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση, του φορέα ΣΣΕΔ ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ασυμβίβαστα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του Δ.Σ. εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

5. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρό του ή ύστερα από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται, εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ., κατά την παρουσίαση εισηγήσεων αρμοδιότητάς της. Μπορεί επίσης να προσκληθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ε.Ο.ΑΝ., όταν συζητούνται εργασιακά θέματα. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορεί, επίσης, να καλούνται και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. 

Άρθρο 24Γ

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. χαράζει την πολιτική του Ε.Ο.ΑΝ. και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: αα) τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, ββ) την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 16, γγ) τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, δδ) παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10, εε) την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, στστ) την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, ζζ) τη σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 11, ηη) τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17, θθ) ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17, ιι) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία, ιαια) τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος, ιβιβ) προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς και ιγιγ) την τροποποίηση των άρθρων 24Ι έως και 24Κ.

β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 4Α και 4Β.

γ) Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ειδικού αποθεματικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α στους φορείς ΣΣΕΔ, θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ποσού της υπέρβασης.

δ) Αποφασίζει για τη μεταβίβαση στον Ε.Ο.ΑΝ. της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 4Α.

ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8.

στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις σχετικές με θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.

ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20A.

η) Εντέλλεται, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

ι) Υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του ν. 2939/2001.

ια) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.ΑΝ.

ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ε.Ο.ΑΝ.

ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ.

ιε) Ορίζει τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.

ιστ) Αποφασίζει για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε σχετικό θέμα.

ιζ) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.ΑΝ. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Ε.Ο.ΑΝ. ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο του Ε.Ο.ΑΝ.

4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 24Δ

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο, κατά τον παρόντα ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο διευθυντή.

2. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος: α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους, β) εισηγείται στο Δ.Σ. τον ορισμό των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ύστερα από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, γ) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, δ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός (1) μισθού, ενώ για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ., ε) έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, υποβάλλει αναφορά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί, στ) είναι αρμόδιος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.ΑΝ., ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται, η) μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης, θ) με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ι) αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών και για μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. προϋπολογισμό, ια) αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του, ιβ) εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων, ιγ) ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τον παρόντα στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.ΑΝ., ιδ) ύστερα από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά τη διενέργεια ελέγχου, καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 24Ε

Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ.

1. Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. είναι οι Ετήσιες Εισφορές ΣΕΔ υπέρ Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: α) Τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό ίσο με 4.000 ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ. β) Τα ΣΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με το 2% αυτών των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

2. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν τα ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους: α) ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, β) τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις, γ) έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή οικονομικών μέτρων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, δ) ενωσιακοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ., ε) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές, στ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, ζ) οι εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ.. Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος. 

Άρθρο 24ΣΤ

Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής εξόδων 

Για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.ΑΝ. που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Δ.Σ.. Δεν απαιτείται έγκριση για δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα προγράμματα προμηθειών, καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού και μισθώματα. 

Άρθρο 24Ζ

Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Συνιστάται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο, β) ένα μέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτή προέδρου, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., στ) δύο εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία, ζ) έναν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ι) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ια) δύο εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων, ιβ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ιγ) δύο εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ιδ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων, ιε) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στον κλάδο της καθαριότητας. 

Αν δεν υφίσταται επαγγελματική ένωση ή δευτεροβάθμια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού εκπροσώπου, οι φορείς συμμετέχουν εκ περιτροπής κατ’ έτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

2. Όταν συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσματα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.

4. Τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της επιτροπής. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών. 

Άρθρο 24Η

Ειδικές οικονομικές διατάξεις

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014.

3. Η ταμειακή διαχείριση του Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται μέσω τήρησης έντοκων τραπεζικών λογαριασμών. 

Άρθρο 24Θ

Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών Για την έγκριση σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έργων και μελετών του Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, το χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 24Ι

Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ.

1. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συνιστώνται τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, γ) Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας, δ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

2. Συνιστώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 24ΙΑ

Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού, τον οποίο εισηγείται για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

β) μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα στο εποπτεύον Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Οικονομικών,

γ) μεριμνά για την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων ορίων Ε.Ο.ΑΝ. του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων από τον Ε.Ο.ΑΝ., ώστε να διενεργούνται δαπάνες μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό,

δ) υπογράφει αρμοδίως τις βεβαιώσεις επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

ε) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),

στ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

ζ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,

η) παρέχει υποστήριξη για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ε.Ο.ΑΝ. βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014 με εισήγησή του στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

θ) διενεργεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις,η) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού,

ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,

ια) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού,

ιβ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών,

ιγ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων,

ιδ) έχει την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας,

ιε) έχει την ευθύνη του προσδιορισμού, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισμού σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές,

ιστ) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισμού,

ιζ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ..

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού, β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών, γ) Τμήμα Προμηθειών, δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και ε) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.).

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού υπάγονται:

α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η σύνταξη βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016,

δ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών (εκτός αυτών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προμηθειών), ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η εκκαθάριση όλων των δαπανών με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά,

ε) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,

στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4270/2014,

ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,

η) η εισήγηση για τον καταλογισμό δημοσίων υπολόγων και αχρεωστήτως λαβόντων,

θ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα και κοινοποίηση στη Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων,

ι) η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες,

ια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Ε.Ο.ΑΝ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,

ιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιγ) η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιδ) η παροχή οικονομικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ιε) η παρακολούθηση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,

ιστ) η συνεργασία με τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Ε.Ο.ΑΝ. για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του οργανισμού.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Πληρωμών υπάγονται:

α) η παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς τις Τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων,

β) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

γ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,

δ) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ.,

ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων, η έκδοση των νόμιμων παραστατικών και η αποστολή τους στους δικαιούχους,

στ) η ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής για διαφορές ή αποκλίσεις μεταξύ των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων και των εισπρακτέων και η σύνταξη εισήγησης για τη διενέργεια ελέγχων,

ζ) η σύνταξη εισήγησης για την καλύτερη εκμετάλλευση των ιδίων πόρων του Ε.Ο.ΑΝ.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών υπάγονται:

α) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),

β) ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η άμεση και έγκαιρη παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού,

γ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ. και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών,

δ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και η διαβίβαση τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού για εκκαθάριση και πληρωμή,

ε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,

στ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,

ζ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών για την τήρηση σχετικού αρχείου καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.ΑΝ.,

η) η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός διαχειριστών αναλωσίμου και μη υλικού,

θ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Ε.Ο.ΑΝ., συμπεριλαμβανομένων ιδίως της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των μισθωμάτων, των τηλεπικοινωνιακών τελών, των κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, των ταχυδρομικών τελών, της κίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, και η διαβίβασή τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,

ι) η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του Ε.Ο.ΑΝ., υπηρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,

ια) η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,

ιβ) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιγ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ., παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και λύσης της μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης.

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:

α) η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού σε ό,τι αφορά θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών,

β) η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών, απολύσεων συνταξιοδότησης και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,

γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα και σε συνεργασία με αυτές,

δ) η διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής μέριμνας, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των χώρων,

ε) η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Οργανισμού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των εξερχόμενων εγγράφων,

στ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ. και η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,

ζ) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,

η) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,

θ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Ο.ΑΝ.,

ι) ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στον Ε.Ο.ΑΝ. σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,

ια) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, οργάνωσης των υπηρεσιών και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιβ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιγ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός εκπροσώπων του Ε.Ο.ΑΝ. σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές Υπουργείων και άλλων φορέων,

ιδ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,

ιε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και ο χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων καθώς και η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

7. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:

α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις λοιπές διευθύνσεις και τμήματα,

β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Οργανισμού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Ο.ΑΝ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα,

γ) η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του Ε.Ο.ΑΝ., όπως internet και email, καθώς και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,

δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Ε.Ο.AN.,

ε) η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,

στ) η μέριμνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

ζ) η μέριμνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κινητή) και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραμμών, κ.λπ.. 

Άρθρο 24ΙΒ

Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης

1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του παρόντος,

β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που τίθενται από τον παρόντα,

γ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

δ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ,

ε) έχει την ευθύνη:

αα) της σύνταξης των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των ΣΕΔ, τους οποίους εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

ββ) της σύνταξης των οδηγών της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους, τους οποίους εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γγ) της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ, καθώς και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

δδ) της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ),

εε) της τήρησης άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως του μητρώου χώρων που χρήζουν αποκατάστασης, στστ) της παρακολούθησης της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ αλλά και των λιμένων και λιμενικών ταμείων στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,

ζζ) της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),

ηη) της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής τους προς τις εποπτεύουσες αρχές,

στ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

αα) για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών,

ββ) για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους,

γγ) σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων,

γ) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται:

α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιμασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης,

β) η εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα ΣΕΔ ή ζητούνται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,

γ) η προετοιμασία της εισήγησης για τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων ΣΕΔ, με πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ., λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η υποχρέωση μείωσης του ειδικού αποθεματικού, η μη επίτευξη των στόχων και άλλα θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των ΣΕΔ,

δ) η σύνταξη των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,

ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,

στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,

ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης,

η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των ΣΕΔ,

θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους ποσοτικούς στόχους,

ι) η εισήγηση για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ια) η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,

ιβ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται:

α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγμένων στην εναλλακτική διαχείριση,

β) η ευθύνη για θέματα που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως μητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,

δ) η παρακολούθηση της επίδοσης των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),

ε) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:

α) η παρακολούθηση της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, αξιοποιώντας και την πληροφορία που εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης, η παρακολούθηση της απόδοσης πράσινων σημείων, η καταγραφή και παρακολούθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,

β) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή τους ΦοΔΣΑ, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,

γ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ,

δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ για τα απόβλητα συσκευασίας σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2939/ 2001,

ε) η εισήγηση της προσφορότερης δυνατής συμβιβαστικής λύσης αν διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των ΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή των ΦοΔΣΑ ή των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας,

στ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. 

Άρθρο 24ΙΓ

Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας

1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό ερευνητικών δράσεων και μελετών του Οργανισμού,

β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του οργανισμού σε ερευνητικές δράσεις, καθώς και για το συντονισμό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,

γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχέδιο προγραμμάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,

δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης τους οποίους εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ.,

στ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.,

ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού στους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό,

η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.,

θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του E.O.AN..

2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης.

β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται:

α) η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού για μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού,

β) η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και η ένταξη του οργανισμού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού,

γ) ο συντονισμός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,

δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης για την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων υλικών, η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιμοποίησης ή εγγυοδοσίας,

ε) η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,

στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης,

ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται:

α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Οργανισμού,

β) η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του Οργανισμού,

γ) ο συντονισμός και η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία με την καθ’ ύλη αρμόδια διεύθυνση ή το αρμόδιο τμήμα,

δ) η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου,

ε) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Οργανισμού,

στ) η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων του Οργανισμού,

ζ) η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό. 

Άρθρο 24ΙΔ

Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων,

β) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε έκτακτο ή επείγοντα έλεγχο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του έτους,

γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,

δ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

ε) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους,

στ) εισηγείται στον Πρόεδρο την επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται,

ζ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις μεθοδολογίες υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία,

η) προετοιμάζει αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την επίδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.

2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:

α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και ο προγραμματισμός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,

β) η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης, για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,

γ) η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της σύνταξης έκθεσης ελέγχου των αποτελεσμάτων,

δ) η προετοιμασία της μεθοδολογίας υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών,

ε) η εισήγηση στο Δ.Σ. της έκθεσης ελέγχου και η εισήγηση της επιβολής κυρώσεων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:

α) η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών μετακίνησης των επιθεωρητών/ελεγκτών και των συναφών με αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης,

β) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων,

γ) η τήρηση αρχείου διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων,

δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. 

Άρθρο 24ΙΕ

Νομική Υπηρεσία

1. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:

α) η μέριμνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του Οργανισμού με τρίτους και τους εργαζόμενους στον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και ο δικαστικός χειρισμός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συμφερόντων του Ε.Ο.ΑΝ.,

β) η υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης,

γ) η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ., οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν στοιχεία,

δ) η ευθύνη για την ενημέρωση των υπηρεσιών σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ή και ενδιαφέρουν τον Ε.Ο.ΑΝ.,

ε) η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους,

στ) η επιμέλεια των συμβάσεων που συνάπτει ο Ε.Ο.ΑΝ. με τρίτα μέρη,

ζ) η συμβολή στη νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον Ε.Ο.ΑΝ. νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.

2. Στη Νομική Υπηρεσία παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Άρθρο 24ΙΣΤ

Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας 

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται:

α) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων για συστήματα διαχείρισης,

β) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,

γ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού,

δ) η σύνταξη και περιγραφή των θέσεων εργασίας και των καθηκόντων του προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, καθώς και η εισήγηση προς έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Άρθρο 24ΙΖ

Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ.. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:

α) την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις κάθε φορά αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ.,

β) τη σύνταξη και την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

γ) την πρόσκληση των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις,

δ) την τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,

ε) την επιμέλεια σύνταξης των πρακτικών, καθώς και τη μέριμνα για την υπογραφή και τη δημοσίευσή τους,

στ) την έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή αποσπασμάτων τους,

ζ) τη διαβίβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες,

η) την τήρηση των βιβλίων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

θ) την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων,

ι) την τήρηση του αρχείου των εισηγήσεων, των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

ια) τη διοικητική υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,

ιβ) τη μέριμνα για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου. 

Άρθρο 24ΙΗ

Προσόντα διορισμού 

Τα προσόντα διορισμού του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 24ΙΘ

Οργανικές θέσεις

1. Συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Οργανισμού, το οποίο θα απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:

Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Μηχανικών

Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών

Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών

Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής

Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού−ΛογιστικούΜία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων και μία (1) θέση Δικηγόρου.

2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιλέγονται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παραγράφου 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατανέμονται οι θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού. 

Άρθρο 24Κ

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

1. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ με ειδικότητες Διοικητικού−Οικονομικού. Στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

2. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Προϊστάμενων των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισμού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος. 

Άρθρο 24ΚΑ 

Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.ΑΝ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Οικονομικός Κανονισμός ρυθμίζει τα σχετικά με την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αντιμετώπιση τυχών έκτακτων δαπανών, τον τρόπο και το περιεχόμενο της εισήγησης για την εκτέλεση δαπανών εκ μέρους του, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης και πληρωμής των δαπανών. 

Άρθρο 24ΚΒ

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο Κανονισμός Προσωπικού ρυθμίζει τα σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτών σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράμματα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κάθε άλλο συναφές θέμα. 

Άρθρο 24ΚΓ

1. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτονται με προσλήψεις υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), είτε μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

2. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στο προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.».

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ