logo-print

Άρθρο 24 - Νόμος 4497/2017 - Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, όπως η συγγένεια προκύπτει από βεβαίωση του οικείου δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,

β. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

γ. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,

δ. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μία μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, αν ο κάτοχος της άδειας καταστεί, μετά την έκδοσή της, προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

3. Αν ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των παραγράφων 1 και 2 ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στις αρχές του άρθρου 18 αίτηση με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση. Το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο, καταθέτει επίσης αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 4 και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της αναπλήρωσης, η υπηρεσία εκδίδει τη βεβαίωση αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την ίδια και ένα για τον αναπληρωτή, για την οποία ο τελευταίος προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει:

α. τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αναπληρωτή με σφραγίδα της αρχής του άρθρου 18, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.,

β. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, όπως αναγράφονται σε αυτή, και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

γ. στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κατόχου της άδειας και του αναπληρωτή,

δ. το λόγο της αναπλήρωσης, 

ε. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. 

6. Η βεβαίωση της παραγράφου 5 είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας.

7. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας, από το σύζυγο και τα τέκνα του με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Νομολογία - Θεωρία και πρακτικά ζητήματα εργατικού δικαίου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

send