logo-print

Άρθρο 38 - Νόμος 4497/2017 - Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ανώνυμες Εταιρίες
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. 

Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως. 

Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται τις Κυριακές. 

Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.

2. Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι αγορές αυτές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης διακρίνονται σε: (α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, καλλιτεχνημάτων –χειροτεχνημάτων, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής, όπως πήλινεςπλαστικές γλάστρες, χώμα, (β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Επιτρέπεται η λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης αγοράς, εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή το πολύ (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ αυτών αφορά διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.

3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας: α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.

6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου. Η αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

9. Μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της παραγράφου 8 ο Σύλλογος και ο οικείος δήμος υπογράφουν Έγγραφο Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Το Σύμφωνο και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με τους δήμους της χώρας αγορές του παρόντος άρθρου, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους καταστατικούς τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι: α) είναι μη κερδοσκοπικοί και β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3 έως 7 του παρόντος άρθρου. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ