logo-print

Άρθρο 69 - Νόμος 4497/2017 - Διοικητικό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτειολογία
Πολιτειολογία

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 72, με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση τα εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο μέλη ως εξής:

α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), είκοσι ένα (21) μέλη,

β. από δεκαπέντε χιλιάδες και ένα (15.001) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000), τριάντα ένα (31) μέλη,

γ. από είκοσι πέντε χιλιάδες και ένα (25.001) έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000), σαράντα ένα (41) μέλη,

δ. από τριάντα πέντε χιλιάδες και ένα (35.001), πενήντα ένα (51) μέλη,

ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, πενήντα ένα (51) μέλη και

στ. στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με αριθμό εγγεγραμμένων μελών μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), σαράντα ένα (41) μέλη.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α. τον αριθμό των μελών του κάθε Τμήματος, 

β. τη συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και 

γ. τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ίσχυει ως την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής , με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Σε περίπτωση παύσης ή αντικατάστασης του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από σχετική αιτιολόγηση, κεκλεισμένων των θυρών, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Για τα Επιμελητήρια, η χωρική αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε περισσότερα του ενός νησιά, οι τακτικές συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και, αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

7. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, θεσπίζεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιρειών ή στη συμμετοχή σε εταιρείες και στην πρόσληψη προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α. ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου και της οικείας ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών,

β. ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του οικείου Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,

γ. οι πρόεδροι του οικείου Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και του οικείου Συνδέσμου Βιομηχανιών και του οικείου Συνδέσμου Εξαγωγέων,

δ. ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας,

ε. ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητήριου,

στ. πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου.

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διοικητικός προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και, κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι άλλων οργανικών μονάδων, καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο.

10. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους κατά τη σειρά της παραγράφου 3 του άρθρου 70, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τα μέλη στις συνεδριάσεις.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

send