logo-print

Άρθρο 70 - Νόμος 4497/2017 - Διοικητική Επιτροπή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από επτά (7) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι ένα (21) ή τριάντα ένα (31) ή σαράντα ένα (41) μέλη και εννέα (9) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη. Ειδικά οι διοικητικές επιτροπές των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αποτελούνται από επτά (7) μέλη.

2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, εγκρίνει και διενεργεί τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ. Ειδικότερα, είναι αρμόδια:

α. για την εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής,

β. για τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων,

γ. για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και διαιτησίες,

δ. για τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,

ε. για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 77, καθώς και την έκδοση περιοδικών και βιβλίων,

στ. για την επιμέλεια της σύνταξης, την υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και τη σύνταξη του απολογισμού και του προγραμματισμού του Επιμελητηρίου.

3. Η Διοικητική Επιτροπή αναθέτει στα μέλη της καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθησης και σχεδιασμού των εργασιών του Επιμελητηρίου ως εξής:

α. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προεδρεύει των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειές της, την ενημερώνει για κάθε επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του. Επίσης, εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, με τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται τα έγγραφα, που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του παρόντος, καθώς και τα έγγραφα, που υπογράφονται από τον διοικητικό προϊστάμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 80.

β. Οι αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον πρόεδρο κατά τη σειρά εκλογής τους. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει επτά (7) μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι δύο (2). Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει εννέα (9) μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι τρεις (3).

γ. Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επιμελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά περίπτωση, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

δ. Ο οικονομικός επόπτης:

αα. εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου για την πληρωμή δαπανών,

ββ. παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία του Επιμελητηρίου,

γγ. υπογράφει μαζί με τον οικονομικό προϊστάμενο όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου,

δδ. υπογράφει την έκθεση, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία,

εε. αναπληρώνει νόμιμα τον γενικό γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου.

ε. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Κ.Υ.ΕΠΙΧ. του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα:

αα. διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προτάσεις για τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των οικείων οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου,

ββ. παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την καταχώρηση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γγ. μεριμνά για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και την επαρκή στελέχωση αυτής, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων,

δδ. εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνικών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Κ.Υ.ΕΠΙΧ..

στ. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα:

αα. μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντονίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές,

ββ. επιμελείται, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των αρμόδιων οργανικών μονάδων, της διοργάνωσης ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής αναβάθμισης μιας εταιρίας,

γγ. έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμελητηρίου.

4. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει και άλλα καθήκοντα στα υπόλοιπα μέλη.

5. Η Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο (2) τουλάχιστον μελών της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και συνεδριάζει νόμιμα, αν είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων στον γενικό γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη ή σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελητηρίων.