logo-print

Άρθρο 96 - Νόμος 4497/2017 - Μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτειολογία
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. και η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται με την υφιστάμενη διάρθρωση των Επιμελητηρίων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως και την υφιστάμενη κατανομή των μελών τους σε Τμήματα μεταξύ της 1ης και της 17ης Δεκεμβρίου 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης των εκλογικών επιτροπών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 372/ 1992 (Α΄ 187) και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 95/2006 (Α΄ 96) και 168/2006 (Α΄ 180). Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 δεν εφαρμόζεται για τις εκλογές που θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017. Εκλόγιμοι σε αυτές τις εκλογές είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) έτη, είτε ατομικά είτε ως μέλη ή διαχειριστές προσωπικών εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή ως μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

2. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος.

3. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται εντός τριών (3) μηνών μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος.

4. Όσοι έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

6. Οι εταιρίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 2019 να τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Για το οικονομικό έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς του οικονομικού έτους 2017 των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο.

7. Η επιχορήγηση των εταιριών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και ιδίως της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των Επιμελητηρίων, επιτρέπεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται και η επιχορήγηση, καθ’ υπέρβαση του ορίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65, επαγγελματικών συλλόγων για την κάλυψη μισθολογικών δαπανών υπαλλήλων τους, οι οποίοι διατίθενται σε Επιμελητήρια, με ημερομηνία έναρξης της διάθεσης πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία και στα καθήκοντα, σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, του προσωπικού, που έχει απασχοληθεί επί τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

α. σε Επιμελητήριο,

β. στην Κ.Ε.Ε., 

γ. στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε. στην οικεία θέση εργασίας,

δ. σε εμπορικούς ή βιοτεχνικούς συλλόγους ή Ομοσπονδίες αυτών, που διαθέτουν αυτό το προσωπικό σε Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω ομοσπονδίες είναι μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. ή της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.. 

Αυτά τα μόρια λαμβάνονται υπόψη για την κατάληψη προσωποπαγών ή οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε. κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Οι προσωποπαγείς θέσεις συστήνονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κοινοποιούν με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που θέτει η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65. Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

10. Η παρ. 8 του παρόντος και η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), δεν εφαρμόζονται σε προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προσλαμβάνεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.

11. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του άρθρου 73, οι εκλογές στα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μπορούν να διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.. 

Η παραπάνω εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», υπό την ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Προς το σκοπό αυτό, το οικείο Επιμελητήριο συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΕΤ Α.Ε. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για τα λοιπά διαδικαστικά και τεχνικά θέματα εφαρμόζεται αναλογικά η 11089/26.6.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2335).

Σημειώσεις επί του άρθρου

Βλέπε άρθρο 115 του παρόντος νόμου για την έναρξη ισχύος

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγή περί κλήρου
send