logo-print

Άρθρο 143 - Νόμος 4504/2017 - Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

1. Η φράση «και η χορηγία ετησίας συνδρομής χρυσών φράγκων δώδεκα χιλιάδων (12.000) προς λειτουργίαν αυτού, αναγραφομένης εν τω ειδικώ λογαριασμώ του Υπουργείου των Ναυτικών» του άρθρου μόνου του ν. 2045/1920 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:

«και η καταβολή ετήσιας συνδρομής σε ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικονομικό του κανονισμό, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποδεικνύεται με απλή εξοφλητική απόδειξη του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού».

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), προάγονται αναδρομικά στον επόμενο βαθμό:

(α) από 20.10.2015, οι Υποπλοίαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., προέλευσης Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.), οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22.4.2015 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 427), δεν προήχθησαν με το από 5.11.2015 προεδρικό διάταγμα (Γ΄1193),

(β) από 13.11.2015, οι Υποπλοίαρχοι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικότητας Τεχνικού, οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22.4.2015 προεδρικό διάταγμα (Γ΄427), δεν προήχθησαν με το από 5.2.2016 προεδρικό διάταγμα (Γ΄ 156).

3. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Η δε αναδρομική τους προαγωγή συντελείται, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.

4. Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), απόφοιτοι της 31ης Σειράς - Σχολείου Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι προήχθησαν με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64) και της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), προάγονται αναδρομικά στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συμπλήρωση παραμονής δύο (2) ετών στο βαθμό του Πλωτάρχη, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

5. Προστίθεται παράγραφος 20 στο άρθρο 16 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) ως εξής:

«20.α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), που είναι απόφοιτοι της ΛΒ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ., μπορούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ., ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές, πλωτά και εναέρια μέσα του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και χωρίς να έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτά.

β) Οι προαγόμενοι κατά την περίπτωση α΄ δεν έχουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

γ) Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στον αμέσως επόμενο βαθμό.».

6. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 3079/ 2002 (Α΄ 311) ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, τα οποία αναλαμβάνουν κυρίως τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων - επεμβάσεων - νηοψιών για την πρόληψη και καταστολή κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας, που στρέφονται κατά ατόμων ή πραγμάτων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, για την προστασία της δημόσιας τάξης - ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας, σε χώρους αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής Αρχής ή και εκτός αυτής, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Η οργάνωση και λειτουργία τους καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 126, όπως ισχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης και διάρθρωσης επιχειρησιακών ομάδων, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στα ανωτέρω Κλιμάκια.».

7. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 3079/ 2002 ως εξής:

«2. Τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά, διά του Διοικητή τους, απευθείας στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εποπτεύονται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ισχύει κάθε φορά. Τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από σχολείο ειδικών αποστολών, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου.».

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και των ανεξάρτητων και αυτοτελών τμημάτων Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτές.».

9. Η 19η Μαρτίου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία και το εν ενεργεία προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

10. Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ή από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και έχουν κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως «εξαίρετοι», επιτρέπεται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας ή την κατάληψη από το όριο ηλικίας από τους αιτούντες. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, αποστρατεύονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της παραμονής τους, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κρίση τους. Το Συμβούλιο Κρίσεων προβαίνει σε νέα κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 25 και εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της επιπλέον παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, έχει επιβληθεί στους κρινόμενους η πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή του τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού συνολικά για το ίδιο ή διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα.».

11. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως ισχύει, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30.6.2018. 

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send