logo-print

Άρθρο 18 - Νόμος 4508/2017 - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.», στο εξής η «Εταιρεία». Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE AGENCY S.A.». Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος δήμος της χώρας.

2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 76), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 και μπορεί να τροποποιηθεί ή παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό.

4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενουδυ σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,

β. η συνεργασία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και προγράμματα,

γ. η προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο,

δ. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο,

ε. η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,

στ. η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών,

ζ. η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών,

η. η πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

θ. η παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξήντα (60) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό της Εταιρείας, ως και οι διατάξεις που ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η Εταιρεία μπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα, καθώς και να συνεργάζεται με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους είτε συμμετέχοντας ως συνέταιρος ή μέτοχος σε αυτές είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

α) την εκμετάλλευση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των διαστημικών αντικειμένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και συμβάσεων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραματικής ή εμπορικής δραστηριότητας,

β) χορηγίες, έσοδα και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς,

γ) την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης επιστημονικών - ερευνητικών έργων και μελετών,

δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές,

ε) χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύματα και εταιρείες.

8. Οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή και κινείται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον εταιρικό λογαριασμό κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό, που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό, και για καθημερινές λειτουργικές δαπάνες, γίνεται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν.

9. Μέρος του θετικού αποτελέσματος, έσοδα μείον έξοδα, της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Εταιρείας αποδίδεται στον τακτικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται το αποδιδόμενο ποσοστό, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των στρατιωτικών εφαρμογών και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

11. Ως προς τα διαστημικά προγράμματα και τις διαστημικές εφαρμογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία σε σχέση με την Εταιρεία, δύναται δε να συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον συζητείται θέμα που άπτεται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

send