logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4520/2018 - Αρμοδιότητες Διοικητή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/02/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

1. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:α) ασκεί τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ και διασφαλίζει, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο, την αποτελεσματική, αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του για την επίτευξη των σκοπών του,

β) συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις του,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον ΟΠΕΚΑ και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΑ,

δ) υποβάλλει ερωτήματα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΑ σχετικά με θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τον ΟΠΕΚΑ και αποδέχεται ή μη τις εκδιδόμενες επ’ αυτών γνωμοδοτήσεις,

ε) ασκεί τις αρμοδιότητες για ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης του προσωπικού του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) και την κείμενη νομοθεσία,

στ) με απόφασή του συγκροτεί Ομάδες Εργασίας που αποτελούνται από υπαλλήλους του Οργανισμού ή και ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής κατάρτισης και πείρας τους, μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού μέσω της κατάρτισης μελετών, προτάσεων, πορισμάτων, εισηγήσεων και της διενέργειας ερευνών για θέματα που είναι συναφή με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού,

ζ) υπογράφει, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει ο ΟΠΕΚΑ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα,

η) εκπροσωπεί τον ΟΠΕΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου του ΟΠΕΚΑ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, αυτή ενεργείται από τον οριζόμενο, από τον Διοικητή, νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο ή δικηγόρο,

θ) αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε απαίτησης σε χρήμα ή άλλης αξίωσης του ΟΠΕΚΑ ή την απόκρουση τέτοιου είδους αξιώσεων κατ’ αυτού, ιδίως επιχειρεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης, ασκεί αγωγές, ανταγωγές, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, αγωγή κακοδικίας, ένδικα μέσα, ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και επιδιώκει την εκτέλεση αυτών,

ι) εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του. Με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την ως άνω εκπροσώπηση στον υποδιοικητή ή σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή άλλο υπάλληλο του Οργανισμού,

ια) διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) και ορίζει τον υπάλληλο που θα την ενεργήσει, για τη διοικητική διερεύνηση θεμάτων, γεγονότων και υποθέσεων που είναι δυνατόν να πλήξουν το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού,

ιβ) μπορεί να ζητήσει, εντός τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 78/1998 (Α΄72), οι οποίες εφαρμόζονται και για τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, την επανεξέταση υπόθεσης απονομής οποιασδήποτε προνοιακής παροχής, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η παροχή χορηγήθηκε παρά το νόμο,

ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη περί ΟΓΑ νομοθεσία και είναι συναφής με τους σκοπούς του ΟΠΕΚΑ.

2. Τον Διοικητή απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του ο Υποδιοικητής. Αν ο Υποδιοικητής απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, πλην της προεδρίας του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

3. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ μπορεί να μεταβιβάζει, με απόφασή του, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «Με εντολή Διοικητή» στον Υποδιοικητή ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΟΠΕΚΑ.

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ