logo-print

Άρθρο 12 - Νόμος 4521/2018 - Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν στις 31.12.2017 συνεχίζουν να λειτουργούν έως τις 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε τέταρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.

4. α. Οι τομείς, με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι., είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική του βιωσιμότητα και η επιλογή στρατηγικής του.

β. Κριτήρια αξιολόγησης του Ε.Π.Ι. αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση.

5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς, καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, εντάσσονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των εντασσόμενων Ε.Π.Ι. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

6. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, που ιδρύθηκε με το π.δ. 268/1989 (Α’ 128), μετονομάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κωστής Στεφανής».

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των Τ.Ε.Ι..

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (Α’ 114) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η Σύγκλητος χορηγεί την έγκρισή της για την ίδρυση του Ε.Π.Ι. εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Το αντικείμενο, ο σκοπός και οι στόχοι του Ε.Π.Ι. συνάδουν με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του προτείνοντος Τμήματος ή Τμημάτων, β) η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και η έκθεση συμβατότητας της επόμενης παραγράφου υποστηρίζουν την ίδρυση του Ε.Π.Ι. και γ) υφίσταται θετική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.»

Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send