logo-print

Άρθρο 28 - Νόμος 4521/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

02/03/2018

Υπό κωδικοποίηση
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α’ 61), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην παρούσα υποπερίπτωση υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α’ 146).»

β) Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 τoυ άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε Τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιων και Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

δ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και τους υποψηφίους της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017 (Β’ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β’ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.»

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.»

4. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι τις 31.12.2018.

5. Η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146) εξακολουθεί να ισχύει.

6. Καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (Α’ 7) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) το οποίο έχει ως εξής:

«Οι Θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 20 Πληροφορικής της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18).»

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ