logo-print

Άρθρο πρώτο - Νόμος 4528/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/03/2018

Υπό κωδικοποίηση

Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 2017, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017, μεταξύ

της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας (εφεξής: η Ελληνική Κυβέρνηση),

του Ινστιτούτου Παστέρ, που εδρεύει στη Γαλλία, στο Παρίσι 25-28 rue du Docteur Roux 75724 Παρίσι Cedex 15, το οποίο εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής: Ινστιτούτο Παστέρ), καθώς και

του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα Λ.Β. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ή ΕΙΠ),

εφεξής, μεμονωμένα το κάθε μέρος «ο Συμβαλλόμενος» ή από κοινού όλα τα μέρη «οι Συμβαλλόμενοι»,

συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής:

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 2

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

2.1 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι ερευνητικό ινστιτούτο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και για την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και από το Υπουργείο Υγείας για θέματα δημόσιας υγείας.

2.2 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αναπτύσσει δραστηριότητες ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

- στη Δημόσια Υγεία, μέσω της λειτουργίας Τμήματος Διάγνωσης και Κέντρων Αναφοράς,

- στη βιοϊατρική, στη βασική και εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα με έμφαση στις λοιμώξεις του ανθρώπου και των ζώων που προκαλούνται από διάφορους μικροοργανισμούς και στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα,

- στην έρευνα, ανάπτυξη, προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θεραπευτικών προϊόντων με προτεραιότητα την κάλυψη των εθνικών αναγκών, όπως αυτές θα προσδιορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

- στην εκπαίδευση, σε τομείς αντίστοιχους με την αποστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το ΕΙΠ δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε νέους ερευνητές.

2.3 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γραφεία του ΕΙΠ μπορεί να λειτουργήσουν, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής.

Άρθρο 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ (ΔΔΙΠ) και ως τέτοιο συνυπογράφει την από 17 Μαρτίου 2015 Σύμβαση συνεργασίας του ΔΔΙΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι αποδέχεται τις αρχές και τους κανόνες της εν λόγω Σύμβασης συνεργασίας καθώς και κάθε σύμβασης μελλοντικής που θα αντικαταστήσει/ τροποποιήσει αυτή.

Άρθρο 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4.1 Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τους σκοπούς και τη στρατηγική του ΕΙΠ.

Συγκεκριμένα:

α. Διαμορφώνει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ΕΙΠ, αναθέτοντας την προετοιμασία του στον Γενικό Διευθυντή.

β. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

γ. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΙΠ.

δ. Εγκρίνει την προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών, μελετών και έργων.

ε. Ορίζει το Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 5.2 και μπορεί να τον παύσει για σοβαρούς λόγους αναγόμενους στα καθήκοντά του, με αιτιολογημένη απόφαση, αφού τηρήσει την αρχή της προηγούμενης ακρόασης και εφόσον δεν προβάλει αντιρρήσεις το Ινστιτούτο Παστέρ.

στ. Ορίζει τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων ΕΙΠ. Επίσης, μπορεί να παύσει τους ανωτέρω, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή αυτεπαγγέλτως, για σοβαρούς λόγους αναγόμενους στα καθήκοντά τους, με αιτιολογημένη απόφαση και αφού τηρήσει την αρχή της προηγούμενης ακρόασης.

ζ. Ορίζει και ανακαλεί δύο (2) μέλη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου.

η. Εισηγείται προς τους αρμόδιους Υπουργούς τη σύνταξη και τροποποίηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ή αυτεπαγγέλτως.

θ. Αποδέχεται δωρεές και κληροδοτήματα.

ι. Λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα ως Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή σε μέλος αυτού ή στον Γενικό Διευθυντή.

4.2 Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποτελείται από πέντε (5) μέλη:

i. Δύο (2) εξωτερικά μέλη, επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική εμπειρία και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα, σχετική με ένα τουλάχιστον από τα αντικείμενα του Ινστιτούτου. Πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα διορισμού για θέση ερευνητή βαθμίδας Α΄ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ.

ii. Ένα (1) εξωτερικό μέλος, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα οικονομίας, βιομηχανίας ή διοίκησης.

iii. Έναν (1) εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του ΕΙΠ, ο οποίος πρέπει να είναι ερευνητής ή ΕΛΕ, Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, και ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

iv. Έναν (1) εκπρόσωπο από κοινού του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ΕΙΠ, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

vi. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

vii. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Υγείας.

viii. Ένα (1) μέλος, τον οποίο ορίζει το Ινστιτούτο Παστέρ.

ix. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη του Συμβουλίου που βρίσκονται στην κατηγορία i του παρόντος άρθρου.

4.3 Διαδικασία εκλογής των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.3.1 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή των τριών (3) μελών των κατηγοριών i και ii του παρόντος άρθρου 4.2., τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόταση υποψηφιοτήτων μπορεί να υποβάλει το Ινστιτούτο Παστέρ, το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΠ και το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΠ.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε εξειδικευμένα ελληνικά έντυπα και επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΙΠ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, και στον ευρωπαϊκό κόμβο Euraxess.

4.3.2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας συγκροτείται Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, με μακρόχρονη εμπειρία στα ερευνητικά αντικείμενα του Ινστιτούτου ή/και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων και τα οποία υποδεικνύονται ως εξής:

i. Δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Παστέρ.

ii. Τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι υποδεικνύονται με την ακόλουθη διαδικασία: εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων ή προτάσεων υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον δέκα (10) μελών, που έχουν προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας. Το ΕΣΕΚ, για την οριστικοποίηση του καταλόγου, δικαιούται να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει τα μέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο των μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Υγείας επιλέγουν και ορίζουν τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

iii. Δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές του, που υποδεικνύονται ως εξής: Το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων ή προτάσεων υποψηφιοτήτων, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Αν παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού Ινστιτούτου πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΙΠ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ.

4.3.3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια, αξιολογεί τους υποψηφίους για τις τρεις (3) θέσεις από τις κατηγορίες 4.2.i και 4.2.ii, και υποβάλλει στους εποπτεύοντες Υπουργούς πίνακα με σειρά κατάταξης για τους υποψήφιους της κατηγορίας 4.2.i και πίνακα κατάταξης για τους υποψήφιους της κατηγορίας 4.2.ii. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των δύο (2), η Επιτροπή Αξιολόγησης συμπληρώνει αντίστοιχα τους πίνακες, με υποψηφίους που πληρούν τα προσόντα. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των μελών του Δ.Σ. (εφόσον δεν είναι υποψήφιοι), των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ΕΙΠ, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Ι.Π., άλλως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι δεσμευτική για τους Υπουργούς.

4.3.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η: οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι τρεις (3) πρώτοι των καταλόγων, στους οποίους περιλαμβάνονται τα δύο (2) μέλη της κατηγορίας 4.2.i και το ένα (1) μέλος της κατηγορίας 4.2.ii αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 4.2.iii και 4.2. iν).

4.3.5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Υγείας, με κοινή απόφασή τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζουν τα ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως έως τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4.4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής). Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υπηρετήσει έως δύο (2) θητείες.

4.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, πλην των εκπροσώπων των εργαζόμενων, δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

4.6. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνεδριάζει τακτικά έξι (6) φορές το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνουν απαραίτητο ή εφόσον το ζητήσει περισσότερο από το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π..

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του ΕΙΠ ή σε άλλο τόπο, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ αποστέλλεται από τον Πρόεδρο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., στους παρατηρητές και στο Γενικό Διευθυντή, με οποιοδήποτε μέσο εγγράφως, δύο (2) εβδομάδες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση αναφέρονται επακριβώς η ημερήσια διάταξη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Τα έγγραφα τα σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος μπορεί να έχει μόνο μία εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Παστέρ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και αυτών που εκπροσωπούνται.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον υπάλληλο του ΕΙΠ που τελεί χρέη γραμματέα του Δ.Σ.. Τα πρακτικά φυλάσσονται στην έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σε αρχείο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

5.1 Καθήκοντα

Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το ΕΙΠ και προΐσταται των ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών του. Μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εισηγείται στο Δ.Σ., ύστερα από εντολή του, τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΕΙΠ, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΙΠ και το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο.

β. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις.

γ. Διευθύνει το Ε.Ι.Π. και λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τη λειτουργία αυτού, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων από κάθε είδους πηγή, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων πόρων.

ε. Εποπτεύει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.Π., των ερευνητικών προγραμμάτων αυτού και των δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας.

στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό και την παύση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, των λοιπών Διευθυντών και του Διοικητικού Διευθυντή, των Προϊσταμένων των Τμημάτων καθώς και του λοιπού προσωπικού του ΕΙΠ που απασχολείται, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ζ. Συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

η. Εκπροσωπεί το Ε.Ι.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εκπροσωπεί το Ε.Ι.Π. ενώπιον όλων των δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων.

θ. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ι. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια. Αναλαμβάνει κάθε άλλη δράση σχετικά με τη διεύθυνση, λειτουργία και τις δραστηριότητες του ΕΙΠ στην έρευνα και στη δημόσια υγεία, καθώς και κάθε δράσης που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΙΠ.

5.2 Ορισμός

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

5.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε εξειδικευμένα ελληνικά έντυπα και επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΙΠ, της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και στον ευρωπαϊκό κόμβο του Euraxess.

5.2.2 Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, το Δ.Σ. συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή, αποτελείται από επτά (7) μέλη:

- δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ,

- τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Παστέρ,

- δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.3.2 iii.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους, με γνώση των τομέων δραστηριοτήτων του ΕΙΠ ή/και με εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, διαχείρισης της έρευνας και διοίκησης επιστημονικών φορέων ή ομάδων.

5.2.3 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκεντρώνει και αναλύει τους φακέλους των υποψηφίων για να εξακριβώσει τα προσόντα και τις συστάσεις τους. Εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κατάλογο των προεπιλεγέντων υποψηφίων κατά τη σειρά αξιολόγησής τους με αιτιολογημένη έκθεση. Τα κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τη συνολική επιστημονική τους δραστηριότητα καθώς και τις διοικητικές και διευθυντικές τους ικανότητες και τη συνολική διοικητική τους εμπειρία. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών, των ΕΛΕ καθώς και του λοιπού προσωπικού του ΕΙΠ, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό και ελλείψει αυτού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΠ.

5.2.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον υποψήφιο που κατετάγη πρώτος από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται, για πλήρη θητεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

5.3 Θητεία του Γενικού Διευθυντή

Η θητεία του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι τετραετής. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από δύο (2) θητείες στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είναι ερευνητής Α΄ βαθμίδας και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 4310/2014. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα για μέγιστη χρονική διάρκεια 3 μηνών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Άρθρο 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχει πτυχίο διοικητικής, νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 10ετή διοικητική και οικονομική εμπειρία.

Διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΙΠ και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ.

Ο Διοικητικός Διευθυντής, προΐσταται των διοικητικών, οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών του Ινστιτούτου καθώς και του νομικού γραφείου, πλην των Υπηρεσιών του Ινστιτούτου που σχετίζονται με την έρευνα. Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΙΠ και καθήκον του είναι να διασφαλίζει την ομαλή διοικητική και οικονομική λειτουργία αυτού. Ειδικότερα:

1. Διευθύνει και συντονίζει τα επιμέρους τμήματα και γραφεία των Διοικητικών, Οικονομικών και λοιπών - πλην των ερευνητικών - Υπηρεσιών του ΕΙΠ επιβλέπει τη λειτουργία τους, επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό με τις αρμοδιότητές τους και μεριμνά για τη νομιμότητα των ενεργειών τους.

2. Εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή και στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας του καθώς και για θέματα που άπτονται των σκοπών του ΕΙΠ.

3. Προετοιμάζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία του προϋπολογισμού, τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις.

4. Παρακολουθεί την διεκπεραίωση και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.

5. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή του ΕΙΠ και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται.

6. Μεριμνά για την τοποθέτηση και μετακίνηση των εργαζομένων καθώς και για όλα τα θέματα του προσωπικού.

7. Υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

Άρθρο 7

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1 Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ:

α. Δύο (2) μέλη είναι Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους, με γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης του ΕΙΠ και οι οποίοι υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

β. Δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ και

γ. δυο (2) μέλη υποδεικνύονται με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ.

Τα μέλη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου είναι εξωτερικά.

Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τετραετής χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

Τα μέλη του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου επιλέγουν μεταξύ τους έναν Πρόεδρο για θητεία 2 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

7.2. Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο και περισσότερες φορές εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Μπορεί να συγκληθεί από τον Πρόεδρο αυτού, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών.

Οι συνεδριάσεις μπορούν να λάβουν χώρα δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι όργανο συμβουλευτικό. Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ τόσο για τον τρόπο καθορισμού των επιστημονικών στρατηγικών, του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και των στρατηγικών αξόνων της έρευνας, όσο και για τα μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτών (επιστημονικό περιεχόμενο, προσωπικό, απαιτούμενα οικονομικά και υλικά μέσα). Ζητείται η άποψη του για τη δημιουργία, κατάργηση και συγκέντρωση υπηρεσιών καθώς και για τις ερευνητικές μονάδες και την εκπαίδευση.

Άρθρο 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

8.1. Το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συνέρχονται μία (1) έως δύο (2) φορές το χρόνο ώστε να προσδιορίσουν τους τρόπους συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους, καθώς και τους τρόπους συνεργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ. Για τον σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ορίζουν ισάριθμους εκπροσώπους για κάθε συνεδρίαση. Συντάσσεται αναφορά με τα θέματα συζήτησης η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Παστέρ.

8.2. Για κάθε συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς συντάσσονται ειδικές συμβάσεις που καθορίζουν τους τομείς συνεργασίας, τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους, οι χρηματοδοτήσεις, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι κανόνες δημοσίευσης, η εμπιστευτικότητα και επικοινωνία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 9

ΕΛΕΓΧΟΣ

Στους πέντε πρώτους μήνες του έτους πραγματοποιείται ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΙΠ από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Η έκθεσή τους αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΠ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Παστέρ καθώς και στους αρμόδιους Υπουργούς. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 10

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ινστιτούτο Παστέρ είναι ο μοναδικός κύριος και κάτοχος των δικαιωμάτων των ονομάτων και των σημάτων που έχουν καταχωρηθεί ως «Παστέρ» και «Ινστιτούτο Παστέρ» και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την από 24.10.1975 σύμβαση παραχώρησης χρήσης που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ινστιτούτο Παστέρ και στο Ινστιτούτο Παστέρ της Ελλάδας.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δικαιούται της ονομασίας «Institut Pasteur Hellnique» στη γαλλική γλώσσα, «Hellenic Pasteur Institute» στην αγγλική γλώσσα και «Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ» στην ελληνική γλώσσα, έως τη λήξη της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν ζητηθεί αιτιολογημένα ανά πάσα στιγμή από το Ινστιτούτο Παστέρ να σταματήσει η χρήση της ονομασίας.

Το Ινστιτούτο Παστέρ εξουσιοδοτεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ να χρησιμοποιεί μόνον το όνομα Παστέρ ως εταιρική επωνυμία σύμφωνα με τον Χάρτη γραφικών παραστάσεων του Ινστιτούτου Παστέρ.

Όλες οι άλλες ονομασίες και τα αναγνωριστικά στοιχεία που κατέχει το Ινστιτούτο Παστέρ, ειδικότερα, οι ονομασίες «Ινστιτούτο Παστέρ», «Λουί Παστέρ» ή «Παστέρ», ανεξαρτήτως γλώσσας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ινστιτούτου Παστέρ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο Παστέρ μπορεί -ανά πάσα στιγμή- να απαιτήσει αιτιολογημένα την παύση της χρήσης του ονόματος Παστέρ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, σε οποιαδήποτε γλώσσα καθώς και κάθε ονομασίας ή αναγνωριστικού στοιχείου, κάτοχος των οποίων είναι το Ινστιτούτο Παστέρ, σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και του Παραρτήματος αυτής. Κάθε αίτημα για παύση της χρήσεως του ονόματος Παστέρ θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών. Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύονται αμετάκλητα να διακόψουν οριστικά τη χρήση του ονόματος «Παστέρ» και ειδικότερα του ονόματος και των σημάτων που έχουν καταχωρηθεί ως «Παστέρ» «Ινστιτούτο Παστέρ» ή κάθε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου που ανήκει στο Ινστιτούτο Παστέρ, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος για την οριστική διακοπή της χρήσης του εν λόγω ονόματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύεται να επιλέξει μέσα στην ίδια προθεσμία μια νέα ονομασία, η οποία δεν θα δημιουργεί σύγχυση, ενώ δεσμεύεται να μην απαιτήσει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση από το Ινστιτούτο Παστέρ. Η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Το Ινστιτούτο Παστέρ αναλαμβάνει:

α. να προωθήσει την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία θα συζητιόνται κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων εργασίας και θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης,

β. να προβαίνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην ανταλλαγή ερευνητών, κατόπιν ειδικής σχετικής συμφωνίας,

γ. να συμμετέχει στις δράσεις δημόσιας υγείας που αναλαμβάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ; προωθώντας ειδικότερα τις ανταλλαγές μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς,

δ. την μετεκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες υποδοχής που ισχύουν στο Ινστιτούτο Παστέρ,

ε. να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Ινστιτούτο Παστέρ ή στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ (συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας διοργάνωσης σεμιναρίων και λοστών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων),

στ. να παρέχει, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, και ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει το Ινστιτούτο Παστέρ, επιστημονική και τεχνολογική ενίσχυση σε περιπτώσεις εμφάνισης ή έξαρσης επιδημίας ή πανδημίας στην Ελλάδα από παθογόνους μικροοργανισμούς ή σε περιπτώσεις βιοτρομοκρατικής ενέργειας, εφόσον διατυπωθεί σχετικό επίσημο αίτημα από την Ελληνική Κυβέρνηση ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε χρόνο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ τακτική επιχορήγηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

Η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Άρθρο 13

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται βάσει της παρούσας Σύμβασης να προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις αναφέροντας πάντα τους έτερους Συμβαλλόμενους και διατηρώντας τη φήμη, τα ονόματα και τα διακριτικά τους σήματα.

Άρθρο 14

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14.1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης θα ξεκινήσει από την ημέρα επικύρωσης αυτής με νόμο (εφεξής «Έναρξη Ισχύος») και θα διαρκέσει για πέντε (5) χρόνια, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για ανάλογο χρονικό διάστημα.

14.2. Υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η προθεσμία της εξάμηνης (6) προειδοποίησης, η οποία γίνεται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, κάθε Συμβαλλόμενος δύναται να λύσει την παρούσα Σύμβαση μετά τη λήξη κάθε πενταετίας με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής.

14.3. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης (6) προθεσμίας, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συζητήσουν ώστε να καθορίσουν τον τρόπο της εν λόγω λύσης ή της ενδεχόμενης συνέχισης της συνεργασίας τους.

Άρθρο 15

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εάν ο έτερος των Συμβαλλομένων δεν εκπληρώνει μία εκ των υποχρεώσεων που ορίζονται σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει τρίμηνη (3) προειδοποίηση. Εάν υπάρξει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης εντός των εν λόγω τριών (3) μηνών, οι Συμβαλλόμενοι δύνανται να συμφωνήσουν με γραπτή κοινή συμφωνία τη συνέχιση της παρούσας.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από το Ινστιτούτο Παστέρ, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύονται αμετάκλητα να διακόψουν οριστικά τη χρήση του ονόματος Παστέρ σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 16

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

16.1. Εάν ανακύψει διαφορά που αφορά στην ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να υποβάλουν αυτή στις διοικητικές / εποπτικές αρχές, με στόχο την φιλική διευθέτησή της. Η διαφορά πρέπει να γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η φιλική διευθέτηση διαφοράς δύναται να οδηγήσει στην κατάρτιση ειδικών συμφωνητικών που θα προσαρτηθούν στην παρούσα Σύμβαση.

16.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική διευθέτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι. Η διαιτησία θα λάβει χώρα στο Παρίσι. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές, ήτοι έναν (1) υποδεικνυόμενο από κάθε Συμβαλλόμενο και έναν (1) τρίτο διαιτητή που θα υποδειχθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας ανάμεσα στους δύο Συμβαλλόμενους.

Άρθρο 17

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Από την έναρξη ισχύος η παρούσα Σύμβαση ακυρώνει και αντικαθιστά για το μέλλον τη Σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στους ίδιους Συμβαλλόμενους στις 28 Μαρτίου 2008.

17.2. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών διατάξεων στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως για θέματα προσωπικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4310/2014, όπως αυτός ισχύει.

17.3. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ οφείλει εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας να καταρτίσει Οργανισμό ο οποίος εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4310/2014, όπως ισχύει.

17.4. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ οφείλει να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4310/2014, όπως αυτός ισχύει. Μέχρι την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού όλα τα θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ορίζεται προσωρινό πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Στις συνεδριάσεις του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Υγείας.

Ένα (1) μέλος που ορίζει το Ινστιτούτο Παστέρ.

Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εν λόγω απόφασης, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει, έναν εκ των μελών του, ως προσωρινό Γενικό Διευθυντή. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου Γενικού Διευθυντή καθώς και Διοικητικού Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος. Με απόφαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διορισμό του Διοικητικού Διευθυντή, τις αρμοδιότητες του τελευταίου εκτελεί προσωρινά εργαζόμενος του ΕΙΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αποσπασμένος από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει αυτοδικαίως με τον συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και το αργότερο σε ένα έτος από τη έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπηρετήσει ως μέλη του Δ.Σ. για δύο (2) θητείες, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ε.Ι.Π..

Γενικοί Διευθυντές του Ε.Ι.Π. οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπηρετήσει στη θέση αυτή για δύο (2) θητείες, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Π..

17.6. Η προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή που έχει δημοσιευθεί κατά την έναρξη ισχύος τους παρόντος, παραμένει σε ισχύ. Εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έχει υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, η διαδικασία επιλογής για τη θέση του Γενικού Διευθυντή επαναλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων που έχουν θέσει υποψηφιότητα στην προαναφερθείσα προκήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Ο Γενικός Διευθυντής που θα επιλεγεί σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη και διαδικασία, θα έχει 4ετή θητεία.

17.7. Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και του παραρτήματος αυτής, οι Συμβαλλόμενοι επιλέγουν ως έδρα τους την διεύθυνση που αναφέρεται αντιστοίχως στο προοίμιο της παρούσας.

17.8. Κάθε κοινοποίηση στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στις διευθύνσεις που αναφέρονται αντιστοίχως στο προοίμιο της παρούσας.

Ως ημερομηνία κοινοποίησης λαμβάνεται η ημερομηνία πρώτης επίδοσης της συστημένης επιστολής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση.

17.9. Κάθε τροποποίηση της επιλεγείσας έδρας από έναν Συμβαλλόμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να κοινοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στους έτερους Συμβαλλόμενους.

17.10. Κάθε τροποποίηση ή διευκρίνιση της παρούσας Σύμβασης θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνητικού, δεόντως υπογεγραμμένου από κάθε Συμβαλλόμενο.

17.11. Το γεγονός ότι ένας Συμβαλλόμενος δεν κάνει χρήση δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

17.12. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ενώ έχει γίνει αντιληπτό από τον κάθε Συμβαλλόμενο ότι αυτή δεν μπορεί να εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των έτερων Συμβαλλομένων.

17.13. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας κριθούν ή θεωρηθούν ανίσχυρες λόγω της εφαρμογής διεθνούς συνθήκης, νόμου ή κανονισμού ή κατόπιν οριστικής απόφασης αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν εν ισχύ και εφαρμόζονται. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι θα προβούν χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες, τροποποιήσεις τηρώντας, στο μέτρο του δυνατού, τη βούληση που υπήρχε κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα και σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα επισήμως μεταφρασμένα, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά.

Ο Υπουργός Υγείας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ

CHRISTIAN BRECHOT 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι. Παστέρ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Για τη Σύμβαση στην γαλλική γλώσσα βλέπε ΦΕΚ Α΄ 50/16.03.2018, σελίδες 7309 έως 7323

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send