logo-print

Άρθρο πρώτο - Νόμος 4545/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

08/06/2018

Κωδικοποιημένο
Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Για αγγλικό κείμενο βλέπε ΦΕΚ Α 99/8.6.2018 (σελ. 8274 έως 8278)

No. Φ092.22/6901

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UNESCO) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ UNESCO

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής αναφερόμενος στην παρούσα ως «UNESCO») και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής αναφερόμενη στην παρούσα ως η «Κυβέρνηση»).

Υπενθυμίζοντας την 3 7C/Απόφαση 93 και το αντίστοιχο έγγραφο 37C/18 Τμήμα 1, με τα οποία η Γενική Διάσκεψη ενέκρινε, το 2013, μία αναθεωρημένη Ολοκληρωμένη Στρατηγική για Ιδρύματα και Κέντρα Κατηγορίας 2, και ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να εφαρμόσει τη στρατηγική αυτή σε όλες τις προτάσεις για ίδρυση ιδρυμάτων και κέντρων κατηγορίας 2.

Υπενθυμίζοντας την 38 C/Απόφαση 39 με την οποία η Γενική Διάσκεψη της UNESCO ενέκρινε τον ορισμό του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UNESCO και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή να υπογράψει την αντίστοιχη συμφωνία.

Επιθυμώντας να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν το πλαίσιο συνεργασίας με την UNESCO που θα εκχωρηθεί στο Κέντρο αυτό στην παρούσα Συμφωνία.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1- Ορισμοί

1. Στην παρούσα Συμφωνία ο όρος «UNESCO» αναφέρεται στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

2. Ο όρος «Κυβέρνηση» αναφέρεται στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο όρος «Μέρη» αναφέρεται στην Κυβέρνηση και την UNESCO.

4. Ο όρος «ΚΕΟΔΥ» αναφέρεται στο Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που ιδρύεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της UNESCO (Κατηγορία 2).

5. Ο όρος «UNESCO-IHP» αναφέρεται στο Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα της UNESCO.

Άρθρο 2 - Σκοπός της Συμφωνίας

Ο σκοπός της Συμφωνίας είναι να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της UNESCO και της Κυβέρνησης αναφορικά με τον ορισμό του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UNESCO και επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή για τα Μέρη.

Άρθρο 3 - Ίδρυση

Η Κυβέρνηση θα βοηθήσει καταλλήλως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη λήψη μέτρων για την ίδρυση και τη λειτουργία του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UNESCO όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

Άρθρο 4 - Νομικό Καθεστώς

1. Το ΚΕΟΔΥ θα είναι ανεξάρτητο από την UNESCO.

2. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το ΚΕΟΔΥ, ως τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι μια οντότητα στο έδαφος της Ελλάδας και, επομένως το νομικό καθεστώς και οι αρμοδιότητες του ΚΕΟΔΥ διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους, κανονισμούς και πολιτικές.

Άρθρο 5- Λειτουργίες και σκοποί του Κέντρου

1. Η αποστολή του ΚΕΟΔΥ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της πρακτικής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (ΟΔΥ) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό με περιφερειακή/διεθνή/παγκόσμια δράση μέσω:

* Ανάπτυξης γνώσης και καινοτομίας μέσω διακλαδικής επιστημονικής έρευνας η οποία θα επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με το γλυκό νερό.

* Συνεργασίας με κυβερνητικές υπηρεσίες. ΜΚΟ, ιδρύματα, ενδιαφερόμενους και φορείς λήψης αποφάσεων με σκοπό να γίνουν πράξη τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα σχετικά με τα διασυνοριακά υδάτινα συστήματα.

* Δικτύωσης με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και άλλες Έδρες. Ινστιτούτα και Κέντρα της UNESCO στην περιοχή.

* Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στην ΟΔΥ σε όλα τα επίπεδα.

* Διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογικής καινοτομίας, μοντέλων, εργαλείων και μεθόδων που προάγουν την ΟΔΥ, μέσω δημοσιεύσεων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, διαδικτυακών πλατφορμών.

* Επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

2. Οι συγκεκριμένοι σκοποί του ΚΕΟΔΥ είναι:

α) Να αναπτύξει, να προωθήσει και να μεταδώσει ορθές πρακτικές ΟΔΥ γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αλλού.

β) Να προωθήσει την έρευνα και την πρακτική μέσω ολοκληρωμένων και διακλαδικών προσεγγίσεων, εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από τις φυσικές επιστήμες έως τη μηχανική, από τις επιστήμες του ανθρώπου έως την τέχνη και την επικοινωνία.

γ) Να παρέχει μία πλατφόρμα για προηγμένη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εργαλείων ΟΔΥ, ιδιαίτερα σχετικά με τα διασυνοριακά υδάτινα συστήματα.

δ) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την πολιτική, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων ως βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή.

ε) Να προωθήσει την ενημέρωση σε θέματα ΟΔΥ μεταξύ των κυβερνητικών ιδρυμάτων, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΜΚΟ και το ευρύ κοινό.

Άρθρο 6 - Συντονιστική Επιτροπή

Τα Μέρη θα συνεργαστούν για να διευκολύνουν την Συντονιστική Επιτροπή του ΚΕΟΔΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού μεταξύ της UNESCO και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τον ορισμό του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UNESCO.

Άρθρο 7 - Συνεισφορά της UNESCO

1. Η UNESCO μπορεί να παρέχει βοήθεια, σύμφωνα με τις ανάγκες, με τη μορφή τεχνικής βοήθειας για τις προγραμματικές δραστηριότητες του ΚΕΟΔΥ, σύμφωνα με τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους της UNESCO. Η βοήθεια αυτή μπορεί να έχει τη μορφή:

(α) παροχής της βοήθειας των εμπειρογνωμόνων της στους εξειδικευμένους τομείς της ΟΔΥ (και/ή)

(β) συμμετοχής σε προσωρινές ανταλλαγές προσωπικού όταν είναι αναγκαίο, στις οποίες το σχετικό προσωπικό θα παραμένει στο μισθολόγιο των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την αποστολή (και/ή)

(γ) απόσπασης μελών του προσωπικού της προσωρινά, όπως μπορεί να αποφασισθεί από τον Γενικό Διευθυντή ή σε εξαιρετική βάση, εάν αιτιολογείται από την εφαρμογή μίας κοινής δραστηριότητας/προγράμματος εντός ενός τομέα προτεραιότητας στρατηγικού προγράμματος.

2. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, η βοήθεια αυτή δεν θα αναλαμβάνεται παρά μόνο εντός των διατάξεων που προγράμματος και του προϋπολογισμού της UNESCO και η UNESCO θα παρέχει στα Κράτη Μέλη λογοδοσία σχετικά με τη χρήση του προσωπικού της και τα σχετικά κόστη.

Άρθρο 8 - Συνεισφορά της Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση θα προσπαθεί να παρακολουθεί ότι οι αναγκαίοι πόροι, οικονομικοί ή σε είδος, που χρειάζονται για την διοίκηση και την ορθή λειτουργία του ΚΕΟΔΥ έχουν εξασφαλιστεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 9 -Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή της από τα Μέρη, όταν θα έχουν ενημερώσει ο ένας τον άλλο εγγράφως ότι όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό από το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας και τους εσωτερικούς κανονισμούς της UNESCO έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ειδοποίησης θα θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 10 - Διάρκεια

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η Συμφωνία θα ανανεώνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των Μερών αφού η Εκτελεστική Επιτροπή της UNESCO υποβάλει τις παρατηρήσεις της βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανανέωσης που θα χορηγηθεί από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO.

Άρθρο 11 - Καταγγελία

1. Οποιοδήποτε από τα Μέρη θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία μονομερώς.

2. Η καταγγελία θα τίθεται σε ισχύ εντός 120 ημερών μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που εστάλη από ένα από τα Μέρη προς το άλλο.

3. Η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί αυτόματα εάν και κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα τερματιστεί η Συμφωνία μεταξύ της UNESCO και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 12 - Αναθεώρηση

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να αναθεωρηθεί με έγγραφη συναίνεση μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 13 Επίλυση Διαφορών

1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της UNESCO και της Κυβέρνησης αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, εάν δεν επιλυθεί με διαπραγματεύσεις ή άλλη κατάλληλη μέθοδο που θα συμφωνηθεί από τα Μέρη, θα υποβάλλεται για τελική απόφαση σε διαιτητικό δικαστήριο αποτελούμενο από τρία μέλη, ένα από τα οποία θα διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα άλλο από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και ένα τρίτο, το οποίο θα προεδρεύει του δικαστηρίου, θα επιλέγεται από τα δύο πρώτα. Εάν οι δύο διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην επιλογή τρίτου, ο διορισμός θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

2. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι τελική.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογράφοντες υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία στις 16.9.2016.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ σε δύο αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα.

Υπογραφή Υπογραφή

Για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών

Γενικός Διευθυντής

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ