Άρθρο δεύτερο - Νόμος 4552/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/07/2018

Κωδικοποιημένο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τεχνικής Διευθέτησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 αυτής.

send