logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4579/2018 - Ειδικές ρυθμίσεις τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

03/12/2018

Κωδικοποιημένο
Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

 

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Για την ανάπλαση των περιοχών των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/8706/Α325 (Β΄ 3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής και τη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και για την εναρμόνιση της άμεσης αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων με τις αρχές κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί δόμησης και αποκατάστασης:

1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης, εκτός από τις εργασίες κατεδάφισης, με δυνατότητα παράτασης της αναστολής έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κτήρια ή κατασκευές που βρίσκονται εντός απόστασης από τον υφιστάμενο άξονα των οδών ως εξής:

αα) Για τις οδούς: Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας, σε απόσταση οκτώμιση (8,5) μέτρων από τον υφιστάμενο άξονα της οδού.

ββ) Για τις οδούς: Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμη οδός νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων από τον υφιστάμενο άξονα της οδού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται οι άξονες των ανωτέρω οδών σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται οι ανωτέρω αποστάσεις, να προστίθενται τμήματα οδών, να αίρεται η αναστολή ή να παρατείνεται η διάρκειά της, σύμφωνα με τα δεδομένα της κυκλοφοριακής μελέτης, όπως θα προκύψει κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, συνολικά για όλες τις οδούς ή κατά περίπτωση.

β) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ακίνητα εκτός σχεδίου, ως εξής:

αα) Για κάθε αδόμητο γήπεδο.

ββ) Για κάθε προσθήκη επιφάνειας, πέραν της υφισταμένης την 23η Ιουλίου 2018, που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης.

Ως «υφιστάμενη», ορίζεται η επιφάνεια που είτε έχει καταγραφεί στα Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου, όταν πρόκειται για κατεδαφιστέα ακίνητα, είτε αποτυπώνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή σε διοικητικές πράξεις που αφορούν το ακίνητο, όπως οικοδομικές άδειες ή στα σχέδια υπαγωγής του κτηρίου σε νομοθεσία αυθαιρέτων ή σε πρόσφατες αεροφωτογραφίες που το περιλαμβάνουν.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή να αίρεται η διάρκεια της αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.

γ) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται κάθε εργασία ανακατασκευής κτηρίου και κάθε εργασία επισκευής ή ανακατασκευής μάνδρας, φράκτη ή περίφραξης που βρίσκεται στην περιοχή που ορίζεται ανατολικά της οδού Ποσειδώνος από τη συμβολή της με την οδό Μικράς Ασίας έως τη συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας και, στη συνέχεια, ανατολικά της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Ποσειδώνος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Μελά και προς την κατεύθυνση του αιγιαλού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή να αίρεται η διάρκεια της αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.

δ) Έως την υλοποίηση των προβλεπομένων από τη μελέτη οριοθέτησης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ζώνης είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εγκρίνεται ο καθορισμός της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να αίρεται κατά περίπτωση η ανωτέρω αναστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία της οριστικής μελέτης οριοθέτησης.

Από την αναστολή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής πληγέντων κτηρίων με βλάβες τοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ./5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του από 8.2.1979 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 130).

2. Για τα πληγέντα κτήρια που βρίσκονται, κατά σύνολο ή τμήμα τους, σε χώρο ακινήτου που εμπίπτει στην περιοχή αναστολής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου ή έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα, εφόσον κατεδαφιστούν στο σύνολό τους πριν από τον καθορισμό της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής, χορηγείται στεγαστική συνδρομή για όλη την επιφάνεια του κτηρίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου Μόνου της κ.υ.α. ΔΑΕΦΚΚΕ/8706/Α325/2018 (Β΄ 3255). Μετά τον καθορισμό της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής και προκειμένου για την εφαρμογή τους, χορηγείται η στεγαστική συνδρομή επισκευής για το μη ρυμοτομούμενο τμήμα του κτηρίου, ενώ το εμβαδόν της έκτασης του ακινήτου που ρυμοτομείται αφαιρείται από τη συνολική οφειλόμενη εισφορά του ακινήτου σε γη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταβάλλεται το ποσό της χορηγούμενης στεγαστικής συνδρομής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που συντάσσεται για κάθε ακίνητο, ύστερα από μελέτη ιδιώτη μηχανικού, με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

3. Για τα πληγέντα κτήρια, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου είτε έχουν κριθεί ως μη κατοικήσιμα και κωλύουν την εφαρμογή των προβλεπομένων της οριστικής οριοθέτησης του ρέματος Παππά ή βρίσκονται σε εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χορηγείται έκτακτο κοινωνικό επίδομα στέγασης μετά την κατεδάφισή τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον αποτελούν κύρια και μοναδική κατοικία των ιδιοκτητών και έχουν κατασκευαστεί προ της 28.7.2011.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ποσό του έκτακτου κοινωνικού επιδόματος στέγασης και η διαδικασία χορήγησής του, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που συντάσσεται για κάθε ακίνητο, ύστερα από μελέτη ιδιώτη μηχανικού, με την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, συνοδευόμενης από έκθεση δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας και βεβαίωσης μεταγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλάκειο.

4. Η στεγαστική συνδρομή των προηγούμενων παραγράφων χορηγείται για την υφιστάμενη επιφάνεια, όπως αυτή ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.

5. Για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του οδικού δικτύου και τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων της περιοχής της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, όπως θα καθοριστούν με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Για την κήρυξη των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α΄17). Τυχόν καταβαλλόμενα ποσά των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται στην αναλογούσα αποζημίωση του κτηρίου λόγω απαλλοτρίωσης.

β) Για τη διαδικασία εκτίμησης των στρατηγικών επιπτώσεων του Σχεδίου και την περιβαλλοντική του έγκριση, καθώς και κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων, οι προθεσμίες που είναι άνω των πέντε (5) ημερών και έως είκοσι (20) ημέρες μειώνονται κατά πέντε (5) ημέρες και οι προθεσμίες που είναι άνω των είκοσι (20) ημερών μειώνονται κατά δέκα (10) ημέρες.

γ) Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου της παρούσας παραγράφου, αρκεί η κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και η υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

δ) Διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Η αίτηση συζητείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την άσκησή της και η απόφαση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συζήτηση. Αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης χορηγείται μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι, από τη χορήγησή της δεν θίγεται το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον της θωράκισης της περιοχής από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων.

Η παρούσα παράγραφος, καθώς και η παράγραφος 3 εφαρμόζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κ.υ.α. ΔΑΕΦΚΚΕ/8706/Α325/2018 (Β΄ 3255).

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ