logo-print

Άρθρο 69 - Νόμος 4583/2018 - Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14 του ν. 2969/2001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής νοείται ως κατεστραμμένος ο άμβικας που, συνεπεία τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ή μακρόχρονης χρήσης, έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που καθιστά αδύνατη τη χρήση του, ως και ο άμβικας που καταστρέφεται με την άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, διότι κρίνεται ακατάλληλος για χρήση για λόγους ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Για την ολική καταστροφή του άμβικα συντάσσεται πρωτόκολλο ολικής καταστροφής από την αρμόδια αρχή.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, μπορεί να χορηγηθεί στους αγροτικούς συνεταιρισμούς δυσπρόσιτων δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων ορεινών ή νησιωτικών δήμων της χώρας άδεια κατασκευής και κατοχής ενός (1) άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, εφόσον στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει οργανωμένο οινοποιείο και οι αμπελοκτήμονες της δημοτικής ή κοινοτικής ενότητας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους άμβικες που λειτουργούν μέσα στα όρια αυτών. Ο άμβικας αυτός θα χρησιμοποιείται μόνο για την απόσταξη των στεμφύλων των αμπελοκτημόνων της δημοτικής ή κοινοτικής ενότητας, όπου εδρεύει ο αγροτικός συνεταιρισμός. Μεταβίβαση του παραπάνω άμβικα επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μόνον:

α) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού, οπότε ο άμβικας μεταβιβάζεται σε άλλο συνεταιρισμό που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις,

β) σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού μετά την εφαρμογή του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), οπότε ο άμβικας μεταβιβάζεται στον Αγροτικό συνεταιρισμό που προέκυψε από την μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού, μέλος της οποίας ήταν ο συνεταιρισμός που λύθηκε,

γ) σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης του συνεταιρισμού από άλλο συνεταιρισμό, οπότε ο άμβικας μεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, στον νέο ή τον απορροφώντα συνεταιρισμό.

Για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του προηγούμενου εδαφίου, η μεταβίβαση τελεί υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι, ο μεταβιβαζόμενος άμβικας εξακολουθεί και μετά από τη μεταβίβασή του να παραμένει εγκατεστημένος και να λειτουργεί μέσα στα όρια της ίδιας κοινοτικής ή δημοτικής, κατά περίπτωση, ενότητας, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια βάσει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης σε άλλο συνεταιρισμό, εκτός της περίπτωσης που αυτός πληροί τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ο μεταβιβαζόμενος άμβικας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την απόσταξη των στεμφύλων των αμπελοκτημόνων της δημοτικής ή της κοινοτικής ενότητας, όπου έδρευε ο αγροτικός συνεταιρισμός στον οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια κατασκευής και κατοχής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των ανωτέρω, ο άμβικας καταστρέφεται υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών.».

3. Στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το αρμόδιο Τελωνείο μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή να ανακαλέσει χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια απόσταξης είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, στην περίπτωση που ο μικρός αποσταγματοποιός (διήμερος) είτε έχει υποπέσει καθ’ υποτροπή, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, στις παραβάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11, ως και του άρθρου 12 είτε έχει υποπέσει σε παραβάσεις που τιμωρούνται με τις περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα(ν. 2960/2001, Α΄ 265).».

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απ’ ευθείας με λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση του εν λόγω προϊόντος με άλλο τρόπο απαγορεύεται.

Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοματεπώνυμο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.».

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 καταργείται.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001, προστίθενται νέες περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής:

«ιβ) Όποιοι, χωρίς άδεια ή με άδεια της οποίας η ισχύς έχει λήξει, αγοράζουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαμβάνουν από κράτοςμέλος της ΕΕ, πωλούν, κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή μεταφέρουν μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ή μέρη αυτών, καθώς και αυτοί που κατέχουν σφραγισμένα μεν αποστακτικά μηχανήματα χωρίς όμως να διαθέτουν άδεια κατοχής.

ιγ) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαμβάνουν από κράτοςμέλος της ΕΕ, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλήακατάλ για ανθρώπινη κατανάλωση.

ιδ) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) που παράγουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, ως και όποιοι κατέχουν διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) το οποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλέςακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.».

7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ως υποτροπή νοείται, η διάπραξη από τον ίδιο επιτηδευματία περισσοτέρων της μιας παραβάσεων του παρόντος νόμου εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών από της βεβαιώσεως της πρώτης παραβάσεως.».

8. Στο άρθρο 12 του ν. 2969/2001, προστίθενται νέες περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής:

«ια) Όποιοι παράγουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παραλαμβάνουν από κράτοςμέλος της ΕΕ, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο αλκοολούχα ποτά τα οποία κρίθηκαν από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλήεπιβλαβή για την υγεία.

ιβ) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) που παράγουν, κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, ως και όποιοι κατέχουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση, καθ’ οιανδήποτε τύπο ή τρόπο, προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) το οποίο κρίθηκε από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο ως μη ασφαλέςεπιβλαβές για την υγεία.».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2969/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παράβαση βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παράβασης, το οποίο συντάσσεται από υπάλληλο της αρμόδιας, κατά περίπτωση, για την επιβολή του προστίμου Τελωνειακής ή Χημικής Υπηρεσίας.».

10.α) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, των δε λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευσή του.

β) Για τη μεταβίβαση αμβίκων συνεταιρισμών που έχουν λυθεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί από άλλο συνεταιρισμό, παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send