logo-print

Άρθρο 87 - Νόμος 4583/2018 - Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση 1.7 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 οι λέξεις «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), κ.λπ.» διαγράφονται.

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνισμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ..».

γ) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της 64ΕΣ/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.».

δ) Στο άρθρο 33, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

αα) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2019, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του νομικού προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων τακτικών υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για διάρκεια έως δύο (2) έτη.».

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφεται.

γγ) Στο τέλος του άρθρου 33, προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Συστήνεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016. Έως τη συγκρότησή του, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του νομικού προσώπου εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας.

10. Τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.».

ε) Στο άρθρο 34 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

αα) Στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εν εξελίξει διαγωνισμοί των Π.Π.Φ.Υ.Υ. των ετών 2011-2013 παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων και μόνον, εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Για τους διαγωνισμούς των ετών 2014-2015 παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 4525/15.11.2017 (Β΄ 4208) απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

ββ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την ανάληψη των πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», όλες οι δαπάνες αυτού εξακολουθούν να βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201.».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1 της περιπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) προστίθενται οι λέξεις «και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).».

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send