logo-print

Άρθρο 99 - Νόμος 4583/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι πιστώσεις κατανέμονται, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26.».

3. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/ 2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, αν πρόκειται για υπαγωγή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιστοίχως καθορίζονται οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών, καθώς και οι αναγκαίες τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες και ιδίως ο τρόπος εισαγωγής από τους διατάκτες των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας, η διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων της πληρωμής από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ο τρόπος εκκαθάρισης της συγκεκριμένης δαπάνης, η διαδικασία διαβίβασης των ηλεκτρονικών στοιχείων των δικαιολογητικών και των τίτλων πληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο τρόπος ακύρωσης των δικαιολογητικών στη φυσική τους μορφή, η διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγχου και θεώρησης των ΧΕ από το Ε.Σ., καθώς και λοιπά σχετικά θέματα.».

4.α. Μετά το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014, προστίθεται άρθρο 69Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 69Ζ

Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικώνδημοσίων δαπανών και δαπανών φορέωνΓενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμήςκαι εξόφλησης αυτών

1.α. Η προθεσμία αποστολής από τον διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών Xρηματικών Eνταλμάτων (ΧΕ) για την πληρωμή τους καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

β. Η προθεσμία για την έκδοση των ΧΕ από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου καθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα για την εκτέλεση δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 διατυπώνονται εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση των δικαιολογητικών της δαπάνης στην υπηρεσία του. Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός τριών (3) ημερών. Οι ανωτέρω προθεσμίες των πέντε (5) και τριών (3) ημερών, αντίστοιχα, προσμετρώνται στη συνολική προθεσμία των είκοσι μία (21) ημερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό ΧΕ.

γ. Η προθεσμία για την εξόφληση από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕ. Στην ανωτέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών περιλαμβάνεται η αποστολή αιτήματος συμψηφισμού εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου απαιτείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ..

2. Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).».

β. Η περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου ισχύει από 1.1.2019 για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Από 1.1.2019 καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του.».

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send