Άρθρο 10 - Νόμος 4590/2019 - Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι δεσμευτικές για τα μέλη της. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας τοποθετούνται ως μέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π.».

send