Άρθρο 16 - Νόμος 4590/2019 - Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, εφεξής «Ειδική Γραμματεία», υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως Προϊσταμένου αυτής. Σκοπός της Ειδικής Γραμματείας είναι:

α. Η παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και ο συντονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης,

β. η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της παροχής χρήσιμης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφορίας για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων,

γ. η διερεύνηση των αναγκών των φορέων του δημοσίου σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας τους μέσα από προγράμματα και δράσεις βελτιστοποίησης διοικητικής ικανότητας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2. Η Ειδική Γραμματεία διαρθρώνεται στις ακόλουθες διοικητικές δομές που υπάγονται στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα:

α. Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.

β. Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης.

γ. Τομέας Α’: Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Τομέας Β’: Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης.