Άρθρο 17 - Νόμος 4590/2019 - Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, είναι αρμόδιο για:

α. Την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών με ομόλογους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης,

β. τη μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραμματείας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, Συμβούλια, Συνέδρια, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Συμπόσια, Διεθνείς Εκθέσεις, Σεμινάρια ή Συναντήσεις για τομείς και δράσεις που εμπίπτουν στους στόχους και σκοπούς λειτουργίας της,

γ. την ευθύνη διαχείρισης του δικτυακού τόπου της Ειδικής Γραμματείας από πλευράς περιεχομένου, την έγκαιρη καταχώρηση του περιεχομένου της, καθώς και την καταχώρηση ανακοινώσεων,

δ. την ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης, των φορέων του δημοσίου τομέα, αλλά και των διεθνών οργανισμών για τις εν γένει δραστηριότητες και στόχους της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και η προβολή αυτών,

ε. η διάδοση δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης από κοινού με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης στη διοικητική πρακτική κατά την εφαρμογή νέων διαδικασιών παραγωγής δημόσιας πολιτικής,

στ. τη διασύνδεση της Ειδικής Γραμματείας με τους υπόλοιπους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και εφαρμογής προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης.