Άρθρο 19 - Νόμος 4590/2019 - Τομέας Α’ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Ο Τομέας Α’ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης» αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη, ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Ο Τομέας διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες επιπέδου Τμήματος:

α. Τη Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας και

β. τη Μονάδα Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης.

2. Η Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για:

α. Τη δημιουργία και τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες, τις δομές και τα αποτελέσματα πολιτικής με τη συλλογή και συστηματική καταχώριση δεδομένων που παράγονται και τηρούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από εξωτερικές πηγές, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κέντρα μελέτης και έρευνας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς. Η αξιοποίηση των στοιχείων, πληροφοριών και μεταδεδομένων που παράγονται από το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, καινοτόμων μεθόδων, διαδικασιών και η διάχυσή τους στον δημόσιο τομέα,

β. τη συγκέντρωση δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων ενιαίων μεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων, σχετικά με την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προγράμματα ή έργα φορέων της δημόσιας διοίκησης, που εκπονούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ως πηγές δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς της διοίκησης αλλά και από τους αποδέκτες των παραγόμενων υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικότητες,

γ. την ανάπτυξη, επεξεργασία, ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες της με τρόπο ασφαλή και σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

δ. την υιοθέτηση προτύπων και τη διασφάλιση συμμόρφωσης με την ελληνική και διεθνή μεθοδολογία και νομοθεσία σχετικά με την άντληση, επεξεργασία και διάθεση των δεδομένων που αφορούν στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η Μονάδα Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για:

α. Την επιστημονική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και των εκπονούμενων από αυτήν προγραμμάτων και δράσεων,

β. τη διερεύνηση των αναγκών για την εκπόνηση των μελετών και ερευνών που υλοποιούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών, τις καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση,

γ. την επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα βελτίωσης και αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης,

δ. τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και μεθοδολογίας αξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης,

ε. την παρουσίαση των ευρημάτων των μελετών και των ερευνών σε περιοδικές εκθέσεις και την ενημέρωση των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για την εισήγηση σχετικών μέτρων βελτίωσης.