Άρθρο 20 - Νόμος 4590/2019 - Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Ο Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης», αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας συνιστά η εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδιασμού των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Ο Τομέας διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες Εμπειρογνωμόνων επιπέδου Τμήματος:

α. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας.

β. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

γ. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας.

2. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας είναι αρμόδια για:

α. Tην υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού τους σχεδιασμού και την υλοποίησή του,

β. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων,

γ. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

δ. την υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος διοίκησης μέσω στόχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, τις προδιαγραφές των διαθέσιμων πληροφοριακών υποδομών και εργαλείων, τις γενικές κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες εκάστου φορέα,

ε. τη συνδρομή των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής διάχυσης των εκπονούμενων από αυτούς πρωτοβουλιών και δράσεων,

στ. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων,

ζ. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.

3. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για:

α. Tην παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα αναδιοργάνωσης δομών και εσωτερικών οργανωσιακών αλλαγών,

β. την παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ. την υποστήριξη των φορέων στην οργάνωση και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης,

δ. την υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας τους,

ε. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.

4. Η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας είναι αρμόδια για:

α. Tην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για τη χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών τους, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β. την υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση ή τον ανασχεδιασμό διαδικασιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ. την επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για την απομείωση του γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών διαδικασιών,

δ. την ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.