Άρθρο 24 - Νόμος 4590/2019 - Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού του Δημοσίου που επιθυμεί να ενταχθεί στον κλάδο Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων και την επιλογή των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

α. Ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

γ. Ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

δ. Τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ε. Τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Γραμματέας της επιτροπής και νόμιμος αναπληρωτής αυτού, ορίζονται, με την ίδια απόφαση, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για την ένταξή τους στον κλάδο Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων και των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής, το πρότυπο του βιογραφικού σημειώματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.