Άρθρο 25 - Νόμος 4590/2019 - Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων που εντάσσονται στον κλάδο Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Οι θέσεις του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων κατατάσσονται σε τρεις (3) βαθμούς, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, από τον ανώτερο στον κατώτερο ως ακολούθως:

α. Ειδικός Σύμβουλος - Εμπειρογνώμονας

β. Σύμβουλος

γ. Εμπειρογνώμονας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων στους βαθμούς της παραγράφου 1.

3. Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ειδικής Γραμματείας τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα. Προϊστάμενοι των Μονάδων, τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Συμβούλου και των Τομέων, υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Ειδικού Συμβούλου

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών προβλέπεται η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων και των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού αυτού.

5. Για όσα θέματα αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, όπως η επιλογή σε θέσεις ευθύνης και το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 4369/2016.