Άρθρο 27 - Νόμος 4590/2019 - Μέσα υλοποίησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Τα προγράμματα αναβάθμισης και υποστήριξης διοικητικής ικανότητας του Κεφαλαίου Β’ χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με το δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως τη σύσταση ή συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, την υποστήριξη στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου και τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.