Άρθρο 28 - Νόμος 4590/2019 - Συντονιστική Επιτροπή Προγραμμάτων Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής, την αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών μέτρων και δράσεων κάθε προγράμματος, ο Πρόεδρος και τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ως εξής:

α. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Α’ του Τομέα Β’ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.

β. Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων Εμπειρογνωμόνων Β’ και Γ’ του Τομέα Β’ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλη.

γ. Δύο (2) εκπρόσωποι που υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δικαιούχου του προγράμματος του παρόντος Κεφαλαίου, ως μέλη.

2. Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε προγράμματος ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1 υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

send