Άρθρο 29 - Νόμος 4590/2019 - Παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος, οι Μονάδες Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης συντάσσουν ενδιάμεση και απολογιστική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου για τη διατύπωση των απόψεών της και κοινοποιείται στον δικαιούχο φορέα.

send