Άρθρο 30 - Νόμος 4590/2019 - Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊστάμενων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Μέχρι την πλήρωση των οικείων θέσεων ευθύνης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25, ως Προϊστάμενοι θέσεων ευθύνης της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 24.

2. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται Προϊστάμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκηρύσσονται εντός τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση του εκάστοτε Προϊσταμένου.