Άρθρο 31 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του άρθρου 16 σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4369/2016, της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης προΐσταται Ειδικός Γραμματέας που διορίζεται και παύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα του παρόντος.

2. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων επιπέδου Διοικητικού και Τομεακού Γραμματέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4369/2016, Πρόεδρος και μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου αυτού ορίζονται οι οικείοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς.

send