Άρθρο 32 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 24, και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, είναι δυνατή η απόσπαση μέχρι δέκα (10) μονίμων, ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Για τη διενέργεια των αποσπάσεων του παρόντος άρθρου εκδίδεται ανακοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρονται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με τη διαδικασία διενέργειας των αποσπάσεων του παρόντος. Η διάρκεια των αποσπάσεων της παρούσας παραγράφου ανέρχεται σε δύο (2) έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4369/2016 καταργείται.

send