Άρθρο 33 - Νόμος 4590/2019 - Τροποποίηση των άρθρων 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 17 του ν. 3584/2007 (Α’143)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου».

2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου».