Άρθρο 37 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1943/1991 (Α’51) και η παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) καταργούνται.

2. Η συμμετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρείται νόμιμη για κάθε συνέπεια.