Άρθρο 38 - Νόμος 4590/2019 - Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος».

2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προστίθεται περίπτωση θθ’ ως εξής:

«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 μοριοδοτείται με 30 μόρια».

send