Άρθρο 39 - Νόμος 4590/2019 - Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007 (Α’143) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλάδοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος».

2. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α’143) προστίθεται περίπτωση θθ’ ως εξής:

«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 μοριοδοτείται με 30 μόρια».

send