Άρθρο 44 - Νόμος 4590/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’224) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.».

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων. Προκειμένου για τα αυτοτελή Τμήματα ή Διευθύνσεις, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, β) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος ή Διεύθυνσης στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση και γ) τον αναπληρωτή του Προϊσταμένου του αυτοτελούς Τμήματος ή Διεύθυνσης. Ειδικά στην περίπτωση αυτοτελών Διευθύνσεων αρμοδίων για θέματα προσωπικού, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, β) τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος που ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή με συμβουλευτικό ρόλο του Προϊσταμένου του Τμήματος στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’181) δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.».

send