Άρθρο 45 - Νόμος 4590/2019 - Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται, πλέον των υφισταμένων, τριάντα μία (31) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κλάδος Διοικητικής Οργάνωσης 4

Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού 3

Κλάδος Νομικών 3

Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 1

Κλάδος Πληροφορικής 4

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 3

Κλάδος Πληροφορικής 2

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 3

Κλάδος Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη: 2

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη 6

send