Άρθρο 5 - Νόμος 4590/2019 - Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων που αφορούν στον ετήσιο προγραμματισμό, υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία ανά κλάδο και ειδικότητα προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δεν εφαρμόζονται.