Άρθρο 53 - Νόμος 4590/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς τα Τεύχη ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου».

send